Akvakultūras pētniecības un inovāciju infrastruktūras centrs (APIIC)

Akvakultūras pētniecības un inovāciju infrastruktūras centra mērķis ir ilgtermiņā veicināt profesionālas un inovatīvas Latvijas akvakultūras nozares attīstību, radot iespēju akvakultūras uzņēmējiem piekļūt gan tradicionālajām pamatzināšanām, apmācībām, prasmju apguves pasākumiem un konsultatīvajiem pakalpojumiem, gan arī radīt iespēju pieredzes apmaiņai un savstarpējās mācīšanās iespējām inovatīvā vidē, veicināt piekļuvi zinātnei un inovatīvu metožu apgūšanai, lai tās praktiski ieviestu tautsaimniecībā. Tas nodrošinās būtisku atbalstu Latvijas akvakultūras nozarei kopumā un nostiprinās “BIOR” starptautisko sadarbību akvakultūras jomā.

Organizētās apmācības un pasākumi

Īstenojot Akvakultūras pētniecības un inovāciju infrastruktūras centrā plānotās darbības, tiks īstenoti Institūta “BIOR” attīstības stratēģijā 2022.-2027. gadam noteiktie mērķi un uzdevumi, sekmēta Latvijas tautsaimniecības transformācija uz augstākas pievienotās vērtības radīšanu un efektīvu resursu izmantošanu un izaugsme nozarēs, kurās jau eksistē vai ir iespējams radīt jaunus produktus un pakalpojumus.

Kopš 2016. gada centrā tiek veikti pētījumi tajā esošajās divās eksperimentālajās recirkulācijas akvakultūras sistēmās, kā arī institūta “BIOR” zivju audzētavā “Tome” un tās filiālēs. Apmācībām un pētnieku darba procesam tiek nodrošināta atbilstoša vieta un apstākļi.

Notiekošie pētījumi ir saistīti ar zivju mazuļu kvalitātes paaugstināšanu, izmantojot dažādas imunitāti stimulējošas vielas, kā arī pilnveidojot zivju pavairošanas un audzēšanas procesus. Savukārt pētnieciskā centra cieša saistība ar institūta BIOR zinātnisko personālu un zivju audzētavām paver iespēju piesaistīt augsta līmeņa pieredzējušus speciālistus.

Apvienojot 2016. gadā izveidoto kompetences māju - Akvakultūras pētniecības un izglītības centru (pirmais posms) - ar EJZF projekta ietvaros jaunuzbūvēto nacionālās nozīmes Inovāciju infrastruktūras centru, 2023. gadā ir izveidots Akvakultūras pētniecības un inovāciju infrastruktūras centrs (APIIC). APIIC izveides otrais posms tiks pabeigts 2024. gada aprīlī, kad pēc tehnisko iekārtu testēšanas uzsāks darbu centra jaunā infrastruktūras ēka, kas ir uzbūvēta  Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) pasākuma “Inovācija” projekta Nr.19-00-F02201-000002 "Zivju audzētavas ''Tome" nacionālas nozīmes inovāciju infrastruktūras centra akvakultūrā izveide" ietvaros un nodota ekspluatācijā 2023. gada decembrī.

Jaunuzbūvētais cehs kalpos kā bāzes vieta inovāciju izstrādei un ieviešanai akvakultūras nozarē. Ēkā ir astoņas dažādas eksperimentālas recirkulācijas akvakultūras tipa sistēmas: vaislas zivju izturēšanas (karantīnas, ziemošanas), ikru inkubācijas, zivju kāpuru izturēšanas, to piebarošanas un zivju mazuļu audzēšanas sistēmas, kā arī viena dzīvās barības audzēšanas sistēma. Izveidotās sistēmas ir paredzētas storveidīgo zivju, zandartu, Eiropas samu un citu zivju sugu optimālai pavairošanai, kāpuru un mazuļu piebarošanai, kā arī piemērotas sālsūdens apstākļiem Nacionālas nozīmes inovāciju infrastruktūras centrs ir aprīkots ar jaunākajām tehnoloģijām akvakultūrā. Energoefektivitāte tiks nodrošināta ar saules paneļu un siltumsūkņa izmantošanu.

APIIC kompetences mājā EJZAF pasākuma “Inovācija, pilotprojekti, sadarbība ar zinātni zvejniecībā, akvakultūrā un apstrādē un zināšanu pārnese akvakultūrā” projekta ietvaros tiek rīkoti nozares semināri, veikta speciālistu teorētiskā un praktiskā apmācība (t.sk. ar ārzemju ekspertu piedalīšanos), organizēti pieredzes apmaiņas braucieni uz ārzemēm, kā arī sniegtas konsultācijas Latvijas zivjaudzētājiem un veikta sabiedrības informēšana.