Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" galvenā lēmējinstitūcija ir Zinātniskā padome, kuru pārstāv zinātnieki no galvenajiem pētniecības virzieniem - veterinārmedicīnas, pārtikas un vides, zivsaimniecības. Zinātnisko padomi ievēl uz pieciem gadiem Institūta zinātnieku pilnsapulcē.
Zinātniskā padome apstiprina Institūta darbības un attīstības stratēģiju, nosaka Institūta darbības virzienus, ievēl Institūta direktoru, citas amatpersonas un personas akadēmiskajos amatos.

Zinātniskās padomes sastāvs
Priekšsēdētāja

Dr.biol. Dina Cīrule, Mikrobioloģijas un patoloģijas laboratorijas Patoloģijas grupas vadītāja

Padomes locekļi

Aivars Bērziņš
Dr.med.vet.,Ph.D.prof.

Institūta direktors
Janīna Daukšte
Dr.biol.
Klientu apkalpošanas nodaļas vecākā eksperte

Ingars Reinholds
Dr.chem.

Ķīmijas laboratorijas vecākais eksperts

 

Institūta „BIOR” nolikums 25.01.2016.