Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" galvenā lēmējinstitūcija ir Zinātniskā padome, kuru pārstāv zinātnieki no galvenajiem pētniecības virzieniem - veterinārmedicīnas, pārtikas un vides, zivsaimniecības. Zinātnisko padomi ievēl uz pieciem gadiem Institūta zinātnieku pilnsapulcē.
Zinātniskā padome apstiprina Institūta darbības un attīstības stratēģiju, nosaka Institūta darbības virzienus, ievēl Institūta direktoru, citas amatpersonas un personas akadēmiskajos amatos.

Zinātniskās padomes sastāvs

Priekšsēdētājs

Dr.med.vet.,Ph.D.prof. Aivars Bērziņš

Padomes locekļi

Dina Cīrule,
Dr.biol.

Mikrobioloģijas un patoloģijas laboratorijas Patoloģijas grupas vadītāja

Janīna Daukšte
Dr.biol.

Klientu apkalpošanas nodaļas vecākā eksperte

Ruta Medne
Dr.med.vet.

Iekšējo ūdeņu un zivju resursu atražošanas nodaļas vadītāja

Ingars Reinholds
Dr.chem.

Ķīmijas laboratorijas vecākais eksperts

Institūta „BIOR” nolikums 25.01.2016.