Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" galvenā lēmējinstitūcija ir Zinātniskā padome, kuru pārstāv zinātnieki no galvenajiem pētniecības virzieniem - veterinārmedicīnas, pārtikas un vides, zivsaimniecības. Zinātnisko padomi ievēl uz pieciem gadiem Institūta zinātnieku pilnsapulcē.
Zinātniskā padome apstiprina Institūta darbības un attīstības stratēģiju, nosaka Institūta darbības virzienus, ievēl Institūta direktoru, citas amatpersonas un personas akadēmiskajos amatos.

Zinātniskās padomes sastāvs
Priekšsēdētāja p.i.

Dr.biol. Dina Cīrule, Dzīvnieku slimību diagnostikas laboratorijas Patoloģijas nodaļas vadītāja

Padomes locekļi

Aivars Bērziņš
Dr.med.vet.,Ph.D.prof.

Institūta direktors
Janīna Daukšte
Dr. biol.
Klientu apkalpošanas nodaļas vecākā eksperte

Ingars Reinholds

Dr. chem.

Pārtikas un vides izmeklējumu laboratorijas vecākais eksperts

 

Institūta „BIOR” nolikums 25.01.2016.