Kvalitātes nodaļa koordinē kvalitātes pārvaldības sistēmas darbību Institūta „BIOR” Diagnostikas centrā. Aktualizē jaunāko informāciju un sniedz konsultācijas par kvalitātes vadību. Uztur un aktualizē Institūta struktūrvienību datu bāzi kvalitātes vadības jomā (rīcības instrukcijas, veidlapas, informācija par akreditāciju, testēšanas sfēras). Organizē Institūta dokumentu glabāšanas, arhivēšanas noteikumu ievērošanu un dokumentu arhivēšanu.

Nodaļas speciālisti plāno un veic Institūta auditus laboratorijās, kā arī veic iekšējo auditoru apmācības. Nodaļas darbinieki informē par jaunākajiem normatīvajiem dokumentiem. Pēc laboratorijas pieprasījuma nodrošina ar normatīvajiem dokumentiem (standartiem, testēšanas metodēm). Veic normatīvo dokumentu aktualizāciju un arhivēšanu.

Organizē SST, sastāda gada plānu, saskaņo un reģistrē izpildi. Sagatavo atskaites par SST rezultātiem.

Nodaļas vadītājs atbild par sūdzību un priekšlikumu reģistrēšanu un izskatīšanu, kā arī par sūdzību izskatīšanas rezultātā noteikto korektīvo un preventīvo darbību izpildes kontroli, to efektivitātes novērtēšanu. Klienti savas pateicības, ierosinājumus un sūdzības var izteikt, rakstot uz adresi irina.rozentale@bior.lv vai bior@bior.lv, kā arī zvanot pa tālruni +371 67620903.