Institūta "BIOR" darba kvalitāte

Institūta darba kvalitātes galvenais rādītājs ir klientu apmierinātība. Lai to panāktu, tiek nodrošināta pakalpojumu veikšana saskaņā ar spēkā esošo normatīvo dokumentu prasībām un pamatojoties uz objektivitātes un neatkarības principu ievērošanu.

Jebkurš klientiem sniegtais pakalpojums tiek izpildīts:

  • objektīvi,
  • ticami,
  • pilnīgi,
  • savlaicīgi.

Katrs Institūta darbinieks ir personīgi atbildīgs par Institūta "BIOR" Ētikas kodeksa normu izpildi un ievēro sekojošus ētikas pamatprincipus:

  • neatkarību,
  • godprātību,
  • objektivitāti,
  • profesionālo kompetenci un pienācīgu rūpību,
  • konfidencialitāti.

Institūta politika – nodrošināt pakalpojumu sniegšanu bez jebkādas ārējas ietekmes.

Akreditācija

Zinātniskā institūta „BIOR” laboratorijas ir novērtētas un akreditētas atbilstoši LVS EN ISO/IEC 17025:2017 „Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompetences vispārīgās prasības” un LVS EN ISO 15189:2013 „Medicīnas laboratorijas. Kvalitātes un kompetences prasības” standartu prasībām. Institūts atbild par analīžu metožu izvēli, to pielietojumu un atbilstību ES likumdošanas prasībām. Ikdienas darbā tiek izmantotas standartizētās testēšanas metodes (ISO, EN, LVS standartmetodes, ES Regulās iekļautās metodes, NMKL u.c.) un arī institūta laboratorijās izstrādātās metodes.

Atšķirībā no pārējām Latvijas laboratorijām institūtam kā oficiālajā kontrolē iesaistītajai laboratorijai ir jāizpilda virkne kritēriju, lai metode varētu tikt pielietota uzraudzības procesos:  pareizība, kvantitatīvās un kvalitatīvās noteikšanas robeža, precizitāte, atkārtojamība, reproducējamība, selektivitāte, jutība, linearitāte u.c. Tāpat visām kvantitatīvajām analīzēm ir jānovērtē mērījumu nenoteiktība. No vienas puses, šie papildus kritēriji uzliek laboratorijām papildus finansiālo, tehnoloģisko un intelektuālo slogu un pazemina laboratorijas konkurētspēju brīvajā tirgū salīdzinājumā ar laboratorijām, kam šādas prasības nav saistošas, tomēr no otras puses - tas dod ievērojumi augstāku ticamības līmeni kā konkrēto analīžu rezultātiem, tā visai valsts oficiālajai uzraudzībai kopumā. Tas rada ietilpīgu zināšanu un tehnoloģiju metodoloģisko bāzi padziļinātiem eksperimentāliem pētījumiem un zinātniskajai jaunradei.

Institūta laboratorijas ir akreditētas kopš 1995. gada un pašlaik institūta laboratoriju akreditācijas sfērā ietilpst vairāk nekā 350 testēšanas metodes, kas aptver dažādus analīžu veidus, gandrīz pilnībā nodrošinot oficiālo valsts uzraudzības programmu izpildi.

Klientu viedoklis

Klientu viedoklis par Institūta spēju apmierināt viņu vēlmes pakalpojumu sniegšanā ir galvenais faktors, kas veido Institūta kā uzticama partnera tēlu.

Institūtā ienākošo ierosinājumu un sūdzību izskatīšana un analīze ir orientēta uz to, lai uzlabotu un pilnveidotu darba kvalitāti un panāktu klientu uzticību. Priekšlikumu un sūdzību izskatīšanas kārtība notiek saskaņā ar šim nolūkam speciāli izstrādātu procedūru. 

Klienti savas pateicības, ierosinājumus un sūdzības var izteikt, rakstot uz adresi irina.rozentale@bior.lv vai bior@bior.lv, kā arī zvanot pa tālruni +371 67808903.

Ienākošie priekšlikumi laboratorijās tiek reģistrēti ierosinājumu un sūdzību reģistrā un tiek izskatīti iespējami īsā laikā atkarībā no steidzamības pakāpes. Ja klients vēlas saņemt rakstisku atbildi, tas ir iepriekš jāatrunā.

Akreditācijas apliecības

Akreditācijas apliecība - kalibrēšana
Akreditācijas apliecība - testēšana (latviski un angliski)
Akreditācijas apliecība - medicīna 

Akreditācijas sfēras

Metožu saraksts DC-RI-AS-02/12
Metožu saraksts DC-RI-AS-03/10
Metožu saraksts DC-RI-AS-01/10
Metožu saraksts DC-RI-AS-06/2
Metožu saraksts DC-RI-AS-05/8