links2
Raksts 30.12.2021
Valsts zinātniskā institūta “BIOR” vadošie pētnieki pirmo reizi zinātnes vēsturē izpētīja noturīgo organisko piesārņotāju sastopamību Baltijas jūras reģiona apkārtējās vides objektos un pārtikas produktos. Šo nozīmīgo pētījumu veica Dr.chem. Dzintars ...
links2
Raksts 20.12.2021
Noskaidrotas zivīm nozīmīgākās Latvijas upes un svarīgākie tajās esošie zivju migrācijas šķēršļi Latvijas Vides aizsardzības fonda projekta Nr. 1-08/43/2020 “Latvijas upju ierindošana prioritārā secībā pēc to esošās un potenciālās nozīmes ...
links2
Raksts 01.11.2021
BIOR izsludina rakstisku izsoli par servitūta nodibināšanu Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts “BIOR” izsludina rakstisku izsoli ar augšupejošu soli par nekustamā īpašuma Lejupes ielā 3, Rīgā (kadastra ...
links2
Raksts 18.10.2021
Projekta Nr.1.1.1.2/VIAA/2/18/248 „Vienlaicīga olbaltumvielu un mikroelementu atgūšana no pārtikas atkritumu plūsmām un lauksaimniecības atlieku pārstrāde produktos ar augstu pievienoto vērtību” vienpadsmitā posma aktualitātes. Vienpadsmitā pētniecības posmā 01.07.2020.-30.09.2021: Uzsākta klātienes mobilitātes ...
links2
Raksts 13.10.2021
Projekta Nr.1.1.1.2/VIAA/2/18/247 „Ultra-augstas izšķirtspējas masspektrometrija kā efektīvs darbarīks pārtikas piesārņojuma analīzei: jauno analītisko metožu izstrāde un pielietošana reāliem paraugiem” vienpadsmitā posma aktualitātes. Ar 2019. gada 1. janvāri institūtā “BIOR” sadarbībā ...