Video par Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātnisko institūtu “BIOR” ir tapis Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta Nr.1.1.1.5/18/I/003 “Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta “BIOR” dalība Eiropas Pētniecības telpā” ietvaros.

Video īsfilmas mērķis ir veicināt Institūta atpazīstamību Eiropas pētniecības telpā. Mērķauditorija ir institūta esošie un potenciālie sadarbības partneri, kā arī Starptautiskā zinātniskā simpozija, kas norisinājās 2020.gada 29.-30.janvārī, dalībnieki un citi interesenti.

Projekta kopējās plānotās izmaksas 122 257.65 EUR, t.sk. 85% ERAF finansējums 103 919.00 EUR un 15% valsts finansējums 18 338.65 EUR. Projekta plānotais īstenošanas ilgums 56 mēneši – no 2018. gada 1. maija līdz 2022. gada 31. decembrim. 

l