l

Pabeigta ERAF projekta Nr.1.1.1.4/17/I/006 “Zinātniskā institūta BIOR pētniecības resursu koncentrēšana un institucionālās kapacitātes stiprināšana” īstenošana

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts „BIOR” ir veiksmīgi realizējis projektu Nr. 1.1.1.4/17/I/006 “Zinātniskā institūta BIOR pētniecības resursu koncentrēšana un institucionālās kapacitātes stiprināšana” (turpmāk – Projekts) saskaņā ar 2017. gada 1. novembrī ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru noslēgto vienošanos.

Ir sasniegts Projekta mērķis - paaugstināt zinātniskā institūta “BIOR” pētniecisko kapacitāti, veicot resursu koncentrāciju un pētniecības infrastruktūras modernizāciju, tādējādi nodrošinot institūta maksimāli lietderīgu pienesumu Latvijas tautsaimniecībai Latvijas viedās specializācijas jomās un starptautiskā konkurētspējā ilgtermiņā.

Atbilstoši Projektā plānotajam ir ieviestas visas plānotās aktivitātes un sasniegti projekta rezultāti - veikta pētniecības infrastruktūras attīstība, kas sevī iekļāva biroja ēkas jaunbūves būvniecību un katlu mājas un laboratorijas ēkas cokolstāva pārbūvi.  Tāpat nodrošināta 11 pētniecības iekārtu iegāde un uzstādīšana BIOR pētniecības programmas īstenošanai un izstrādāta pētniecības infrastruktūras lietotāju stratēģija.

Zinātniskā institūta „BIOR” jaunajā biroja ēkā (Lejupes ielā 1C, Rīga), ar kopējo platību ~1600 m2, atrodas Zivju resursu pētniecības departamenta un citu institūta struktūrvienību pētnieku jaunās darba vietas, un ēka savienota ar esošo institūta laboratorijas ēku.

Ķīmijas, vides zinātnes, sabiedrības un vides veselības jomās, iegādātas un uzstādītas divas iekārtas: 1) “Ultra augstas izšķirtspējas Furjē jonu ciklotrona rezonanses (ICR) masspektrometrs” un 2) “Orbitrap augstas izšķirtspējas masspektrometra (AIMS) un šķidruma hromatogrāfu komplekts”. Abas iekārtas plānotas pētījumiem par ķīmisko vielu saturu pārtikas produktos un apkārtējās vides objektos.

Pārējās deviņas iekārtas iegādātas veterinārmedicīnas jomā, paplašinot un modernizējot esošo iekārtu pētniecības iespējas: 3) Dzīvo šūnu Biostacijas IM-Q; 4) Barotņu sagatavošanas sistēma; 5) Mikrokapilārās plūsmas citometrs; 6) Automatizēta programmētāja sistēma baktēriju specifisko apstākļu izveidei; 7) Automatizēta programmējama inokulēšanas sistēma; 8) Reālā laika Polimerāzes ķēdes reakcijas sistēma; 9) Reālā laika PCR iekārta; 10) Automatizēta pipetēšanas stacija un 11) Digitālā PCR iekārta. Šīs iekārtas tiek izmantotas lauksaimniecības un savvaļas dzīvnieku infekciju pētījumos, kā arī epidemioloģisko pētījumu veikšanai.

Pēc projekta realizācijas BIOR uzlabotajā pētniecības infrastruktūrā zinātniski pētniecisko darbu veic 114 pētnieki (64,83 PLE – pilna laika ekvivalents).

Kopējie Projekta attiecināmie izdevumi ir 6 450 654,00 EUR. Projekta īstenošanas ilgums ir 38 mēneši – no 2017. gada novembra līdz 2020. gada decembrim.

Informācija sagatavota 04.03.2021.