Noslēgta vienošanās par projekta Nr. 2011/0040/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/002 "Mūsdienīgas zinātnes materiāltehniskās bāzes pilnveide Lauksaimniecības resursu izmantošanas un pārtikas Valsts nozīmes pētniecības centra ietvaros" īstenošanu

23.12.2011. ar Latvijas valsts augļkopības institūtam (LVAI) ar VIAA noslēgta vienošanās par projekta Nr. 2011/0040/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/002 "Mūsdienīgas zinātnes materiāltehniskās bāzes pilnveide Lauksaimniecības resursu izmantošanas un pārtikas Valsts nozīmes pētniecības centra ietvaros" īstenošanu, ko LVAI vadībā četros gados plānots realizēt sešām zinātniskajām institūcijām, t.sk.,  Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajam institūtam "BIOR".

23.01.2012. Institūtam BIOR noslēgts sadarbības līgums ar LVAI.

l