v

Noslēdzies projekts „Mūsdienīgas zinātnes materiāltehniskās bāzes pilnveide lauksaimniecības resursu izmantošanas un pārtikas valsts nozīmes pētniecības centra ietvaros” (Nr.2011/0040/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/002)

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā institūtā BIOR ir noslēdzies četru gadu (01.01.2012.-15.12.2015.) projekts „Mūsdienīgas zinātnes materiāltehniskās bāzes pilnveide lauksaimniecības resursu izmantošanas un pārtikas valsts nozīmes pētniecības centra ietvaros”, vienošanās Nr.  Nr.2011/0040/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/002, kas  īstenots Latvijas Valsts augļkopības institūta vadībā un sadarbībā ar četrām citām zinātniskajām institūcijām.

Projekta vispārīgais mērķis - pilnveidot mūsdienīgu materiāltehnisko bāzi lauksaimniecības un pārtikas zinātnes attīstībai un konkurētspējas paaugstināšanai - ir sasniegts. Zinātniskais institūts BIOR ir sasniedzis arī projekta specifisko mērķi, iegādājoties un uzstādot modernas iekārtas un aprīkojumu:

1) molekulārās bioloģiskās laboratorijas iekārtas komplektu patogēno mikroorganismu un to molekulāri epidemioloģiskās izsekojamības pētījumiem , kas sastāv no reālā laika amplifikatora ViiA TM 7 PCR System; QIAxcel Advanced kapilāru elektroforēzes iekārtas; pirosekvenatora PyroMark Q24; Automatizēta DNS/RNS izdalīšanas sistēma Easymag Instrument; NIKON TI-E mikroskopa, invertētā, fluorescentā, fāzes kontrasta ar konfokālās skenēšanas sistēmas pieslēgšanas iespējām un papildaprīkojumu NIS elements C programmu, mDS FI1C kameru, monitoriem;

2) aparatūru ķīmiskiem un bioķīmiskiem pētījumiem - augstas izšķirtspējas hibrīda masspektrometru Orbitrap.

 

Tādējādi institūts BIOR ir būtiski stiprinājis savu pētniecības kapacitāti.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas sastāda 7 675 844 EUR, t.sk. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums sastāda 6 921 626,58 EUR.

 

Informācija sagatavota 30.12.2015.