logo

 

Noslēdzies Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekts Nr.249 „Ekoloģiskā caurplūduma noteikšana Latvijas – Lietuvas pārrobežu upju baseinos” ECOFLOW

2019.gada 31.martā noslēdzies Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekts Nr.249 „Ekoloģiskā caurplūduma noteikšana Latvijas – Lietuvas pārrobežu upju baseinos” ECOFLOW.

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts “BIOR” kopā  ar Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centru (LVĢMC), kas ir projekta galvenais partneris, un Lietuvas Enerģētikas institūtu.  

Projekta mērķis: izstrādāt jaunu metodoloģiju par upju minimālo ekoloģisko caurplūdumu (E-flow) Latvijas – Lietuvas pārrobežu upju baseinos, tādējādi ievērojot Ūdens struktūrdirektīvā un Putnu un Biotopu direktīvās noteiktās prasības un standartus.

Projekta rezultātā izstrādāta metodoloģija par E-flow novērtēšanu, un rekomendācijas nepieciešamajiem grozījumiem nacionālajos normatīvajos aktos. Lai veiktu novērtējumu un varētu izstrādāt metodoloģiju, projekta partneri kopīgi veica praktiskus novērojumus un modelēšanas darbus Ventas un Lielupes upju baseinos, vērtējot mazo hidroelektrostaciju (HES) ietekmi uz zivju resursiem. Projekts ir nozīmīgs Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbībā, ilgtermiņā nodrošinās harmonizētu pieeju ūdens resursu pārvaldībai un izmantošanas atļauju izsniegšanai Latvijas – Lietuvas pierobežas reģionā.

Projekta rezultatīvie rādītāji un saistošā dokumentācija pieejama LVĢMC mājas lapā.

Kopējais projekta finansējums ir 391 245.20 EUR, t.sk. ERAF finansējums 85% (332 558.42 EUR) apmērā.  Institūta BIOR finansējums ir 48 905.82 EUR, t.sk. līdzfinansējums no ERAF 85% apmērā ir 41570.10 EUR. 

Projekts tiek īstenots INTERREG V – A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības  programmas ietvaros. 
Projekta ilgums ir 2 gadi (01.04.2017. – 31.03.2019.). Informācija par Interreg V-A Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmu 2014.–2020. gadam  www.latlit.eu

Eiropas Savienības oficiālā mājaslapa www.europa.eu 

 

f
Foto no ECOFLOW Noslēguma konferences 26.02.2019.

Publikācija sagatavota 03.04.2019.

Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts BIOR, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.