Uzsākta projekta īstenošana „No Latvijas lauksaimniecības produktiem ražotās pārtikas pievienotās vērtības paaugstināšana un pārtikas produktu konkurētspējas veicināšana"

lidzfinansējumselflanovunregcentrs

Zemkopības ministrija un Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts „BIOR” 2012.gada 27.jūlijā Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) ietvaros noslēdza līgumu Nr.2012/106 par zinātniskā pētījuma veikšanu „No Latvijas lauksaimniecības produktiem ražotās pārtikas pievienotās vērtības paaugstināšana un pārtikas produktu konkurētspējas veicināšana”. 

Šobrīd tiek uzsākta šī projekta realizācija, kura aktivitāšu īstenošanas rezultātā galvenais ieguvējs būs Latvijas ražotājs un Eiropas Kopējā tirgus patērētājs. Realizējot projektu, tiks nodrošināta Latvijas pārtikas produktu konkurētspējas veicināšana, kas ietver pārtikas patēriņa izvērtējumu, pārtikas riska komunikāciju un nekaitīguma politikas nodrošināšanu, kā arī pārtikas produktu, kas ražoti pēc Latvijā tradicionālām ražošanas metodēm, ražošanas tehnoloģiju saglabāšanu un pilnveidošanu. Tiks rasti resursi

Eiropas normatīvo aktu prasību izpildes nodrošināšanai un Latvijas ražotāju un patērētāju interešu aizstāvības formulēšanai Eiropas Komisijā, kā arī datu sniegšanas nodrošināšanai Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādei. 

Projektā izvirzītie mērķi sasaucas arī ar Nacionālā attīstības plāna 2014. - 2020.gada prioritātēm, t.i., uz vietējiem resursiem balstītas augstas pievienotās vērtības produktu eksportspējas veicināšanu un  vietējā tirgū radītā produkta patēriņa veicināšanu.

Kopējā līguma summa ir 117 900,84 LVL. Pētījuma veikšna tiek finansēta no ELFLA Lauku attīstības programmas 2007. – 2013.gadam atbalsta pasākuma ”Tehniskā palīdzība” līdzekļiem.

Novērtējumu plānots realizēt sešos posmos līdz 2014. gada 15.decembrim. 

Projekta realizāciju atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests