logo

2018.gada aprīlī Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts BIOR  sadarbībā  ar Klaipēdas universitāti (KU), kas ir projekta galvenais partneris, un Lietuvas Dabas fondu uzsāk projekta Nr.LLI-310 „Pārrobežu upes nēģu krājuma novērtējums un pārvaldība Lietuvā un Latvijā” LAMPREY īstenošanu. 

LAMPREY projekta mērķis ir nostiprināt ilgtspējīgu, uz zinātniskiem pētījumiem balstītu, nēģu krājumu pārvaldību, līdzsvarojot šā nozīmīgā dabas resursa izmantošanu ar saglabāšanu Programmas teritorijā.

Lai īstenotu projekta mērķi, plānotas šādas aktivitātes:

  • tiks veikti īpaši pasākumi, lai uzlabotu upju nēģu populācijas stāvokli un nodrošinātu piekļuvi nārsta vietām pār šķēršļiem; 
  • veikta pārrobežu standartizācija nēģu krājumu novērtēšanas metodēm un adaptētas jaunas molekulāras pētniecības metodes; 
  • novērtēts upes nēģa krājuma statuss un populācijas ģenētiskā struktūra izvēlētās modeļa upēs, kas ļaus noteikt bioloģiski drošus krājuma pārvaldības veidus; 
  • izstrādāta Stratēģija ilglaicīgai un ilgtspējīgai nēģu krājumu uzturēšanai, aizsardzībai un pārvaldībai.

Projekta gaitā tiks izstrādāti ieteikumi ilgtermiņa kopīgo nēģu krājumu saglabāšanai Latvijā un Lietuvā, uzlabojot kopējo zivsaimniecības politiku.

Kopējais projekta finansējums ir 353 400 EUR, t.sk. 85% ERAF finansējums 300 390 EUR. Institūta BIOR finansējums ir 132 000 EUR, t.sk. 85%ERAF finansējums 112 200 EUR. 

Projekts tiek īstenots INTERREG V–A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības  programmas ietvaros. Informācija par Interreg V-A Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmu 2014.–2020. gadam  www.latlit.eu Eiropas Savienības oficiālā mājaslapa www.europa.eu   

Projekta ilgums ir 2 gadi (01.04.2018. – 31.03.2020.). 

Informācija par projektu atrodama arī Lamprey Facebook lapā.

Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts BIOR, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Publikācija sagatavota 19.04.2018.