l

Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas ietvaros apstiprināts projekts Nr. LLI-533 “Latvijas-Lietuvas pārrobežu upju un ezeru ūdensobjektu vienota pārvaldība” TRANSWAT

No 2020.gada 1.oktobra Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts BIOR sadarbībā ar vadošo partneri Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centru, Latvijas Universitāti, Lietuvas Enerģētikas institūtu (Lietuvos Energetikos Institutas) un  Dabas pētījumu centru (Gamtos tyrimų centras) uzsāk īstenot INTERREG Latvija-Lietuva Pārrobežu sadarbības programmas projektu “Latvijas-Lietuvas pārrobežu upju un ezeru ūdensobjektu vienota pārvaldība” TRANSWAT LLI-533.

Projekta mērķis ir nodrošināt vienotu pārrobežu upju un ezeru ūdensobjektu novērtēšanu un apsaimniekošanu upēm un ezeriem, kuru hidromorfoloģiskā un ekoloģiskā kvalitāte rada risku nesasniegt ES Ūdens struktūrdirektīvas (ŪSD) prasības.  

Trīs pārrobežu upju baseini (Venta, Lielupe un daļa no Daugavas/Dauguva baseina) atrodas programmas teritorijā, kur daudzi upju un ezeru ūdensobjekti nesasniedz labu ekoloģisko kvalitāti. Daži upju ūdensobjekti ir klasificēti kā stipri pārveidoti, jo tajos darbojas hidroelektrostaciju (HES) kaskādes, kuru darbība izmaina upju dabisko hidroloģisko režīmu. Ezeru ūdensobjekti pārrobežas teritorijā pārsvarā ir izdalīti kā atsevišķi ūdensobjekti tikai Latvijā – tā rezultātā ūdens kvalitātes monitorings un slodžu analīze šiem ūdensobjektiem tiek veikti tikai Latvijas teritorijā.

Projekts ietver divus komponentus: 1. HES kaskāžu novērtēšana un pārvaldība un 2. pārrobežu ezeru ekoloģiskās kvalitātes un ekosistēmas veselības novērtēšana, un pārvaldība.

1. komponentā aktivitātes tiks veiktas, lai novērtētu HES kaskāžu ietekmi uz regulēto upju ekoloģisko caurplūdumu (E-flow) Ventas baseinā un ierosinātu grozījumus valsts tiesību aktos, lai novērstu HES kaskāžu caurplūduma regulēšanās negatīvo ietekmi. Lauka pētījumos tiks iegūti hidromorfoloģiskie un zivju dati, kas nepieciešami ekoloģiskā caurplūduma modelēšanai Lietuvā (5 HES uz Varduvas upes) un Latvijā (2 HES uz Loša upes un 3 HES uz Cieceres upes).

TRANSWAT projektā tiks izmantota harmonizētā E-flow modelēšanas pieeja, kas tika izstrādāta projektā ECOFLOW. Projekta ietvaros E-flow aprēķini tiks veikti arī tīmekļa modelēšanas platformā, kura tiks izstrādāta nesen uzsāktajā integrētajā projektā LIFE GoodWater IP. Pamatojoties uz ekoloģiskā caurplūduma noteikšanas rezultātiem, tiks veikta HES darbības modelēšana kaskādē, izmantojot HEC-RAS modeli (programmatūru, kas modelē ūdens plūsmas tecējumu dabiskās upēs un kanālos), lai nodrošinātu ekoloģiskā caurplūduma režīmu pēc katras HES un ilgtspējīgu ūdens resursu izmantošanu. Visbeidzot, balstoties uz projekta rezultātiem un ieteikumiem, tiks ierosināti grozījumi valsts tiesību aktos, lai novērstu upju caurplūduma regulēšanas negatīvo ietekmi.

2. komponentā tiks novērtēta piecu pārrobežas ezeru ekoloģiskā kvalitāte Lielupes baseinā (Garais/Ilgė)  un Daugavas/Dauguva upju baseinā (Galiņu/Salna, Kumpinišķu/Kampiniskiai un Lauceses/Laukesas un Skirnas). Trīs ezeri (Galiņu/Salna, Kumpinišķu/Kampiniskiai un Lauceses/Laukesas) atrodas NATURA 2000 teritorijā. Ezeros tiks veikts ūdens kvalitātes un kvantitātes monitorings, detalizēti zivju un citu bioloģisko kvalitātes elementu pētījumi. Lai izvēlētos raksturīgākās parauglaukumu vietas pirms paraugošanas tiks veikta ezeru batimetriskā kartēšana un iztrādātas dziļumu kartes. Izmantojot iegūtos ezeru izpētes rezultātus un ezeru sateces baseinu analīzi (virszemes un gruntsūdeņu mijiedarbības analīzi un piesārņojuma avotu sadalījuma modelēšanu), tiks novērtēts ezeru ekoloģiskais stāvoklis. Vienota ezeru ekosistēmas veselības stāvokļa novērtēšanas metodika tiks izstrādāta un izmēģināta pilotteritorijā – Garais/Ilgė ezerā. Tiks izstrādātas saskaņotas Latvijas-Lietuvas ūdens kvalitātes Monitoringa Programmas (MP) un Pasākumu Programmas (PP), lai nodrošinātu projekta rezultātu ilgtspēju un ūdeņu kvalitātes turpmāku uzlabošanos.

Kopējais projekta finansējums ir 607 466.51 EUR, t.sk. 85% ERAF finansējums 516 346.53 EUR; institūta BIOR finansējums 117 472.00 EUR, t.sk. 85% ERAF finansējums 99 851.20 EUR.

Projekta ilgums 2 gadi (01.10.2020. – 30.09.2022.).

Projekts tiek īstenots INTERREG V–A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības  programmas ietvaros. Informācija par Interreg V-A Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmu 2014.–2020. gadam  www.latlit.eu Eiropas Savienības oficiālā mājaslapa www.europa.eu   

Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts BIOR, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

 

01.10.2020.