Noslēgusies cenu aptauja par lašu vaislinieku ievākšanu Gaujā


Pretendents, kurš iesniedza piedāvājumu, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un kuram, atbilstoši cenu aptaujas tehniskās specifikācijas prasībām, piešķirtas līguma slēgšanas tiesības ir BDR ‘’Sudrablasis’’.


Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts “BIOR” meklē pretendentu, kurš zivju resursu atražošanas vajadzībām apņemas ar makšķerēšanas metodēm ievākt 45gab. lašu un 15gab. taimiņu vaisliniekus Gaujas upē.

Darbs veicams laika periodā no 2023. gada 18. septembra līdz 31. oktobrim.

Pieteikums, ievērojot Tehniskās specifikācijas (pielikums Nr1) prasības ir jāsūta uz e-pastu bior@bior.lv, izmantojot pielikumā esošo tabulu (pielikums Nr2) līdz 2023. gada 11. septembra plkst. 12:00.