Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR"

Adrese: Lejupes iela 3, Rīga, LV-1076
Reģistrācijas Nr.: 90009235333
Nodokļu maksātāja kods: LV 90009235333
Banka: Valsts kase
SWIFT kods: TRELLV22
Konts: LV20TREL9160660001000