Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR"

Adrese: Lejupes iela 3, Rīga, LV-1076
Reģistrācijas Nr.: 90009235333
Nodokļu maksātāja kods: LV 90009235333
Banka: AS SEB
SWIFT kods: UNLALV2X
Konts: LV59UNLA0050015251487