Institūts “BIOR” pārdod kustamo mantu, - transportlīdzekļus 

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts „BIOR” (turpmāk – Institūts “BIOR”) rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod kustamo mantu, 20 (divdesmit) transportlīdzekļus (turpmāk – Transportlīdzekļi). Transportlīdzekļu īpašnieks institūts “BIOR”.

Transportlīdzekļu apraksts un atrašanās vieta norādīti izsoles noteikumu 4.1. punktā.

Visu Transportlīdzekļu sākuma cena ir 3 380,00 EUR.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, ir jāiemaksā izsoles nodrošinājums Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta “BIOR” (reģistrācijas Nr. 90009235333) kontā Nr. LV20TREL9160660001000, Valsts kase, TRELLV22, norādot: Nodrošinājums Institūta izsolei par transportlīdzekļu atsavināšanu.

Piedāvājumu iesniedz, nosūtot to pa pastu vai piegādājot personīgi, vai ar kurjeru, Institūtā Lejupes ielā 3, Rīgā, LV – 1076 ne vēlāk kā līdz 2022. gada 22. augusta plkst. 17:00.

Epidemioloģiskās drošības pasākumu COVID-19 infekcijas izplatības ierobežošanai, Izsole notiek bez Izsoles dalībnieku klātbūtnes. Izsole notiks 2022. gada 23. augustā plkst. 11:00.

Samaksa par pirkumu jāveic 1 (vienas) nedēļas laikā no pirkuma līguma parakstīšanas dienas un rēķina saņemšanas dienas. Pircēja iemaksātā nodrošinājuma summa tiek ieskaitīta pirkuma summā.

Transportlīdzekļus var apskatīt darba dienās to atrašanās vietā, iepriekš sazinoties pa tālruni +371 29179456. Tālrunis informācijai par izsoli +371 26177481.

NOTEIKUMI


Par nekustamā īpašuma Daugavgrīvas ielā 8 Rīgā izsoles rezultātu


Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts “BIOR” elektroniskā izsolē, kas norisinājās elektronisko izsoļu vietnē no 2022. gada 18. marta līdz 2022. gada 19. aprīlim, pārdeva nekustamo īpašumu Daugavgrīvas ielā 8, Rīgā (kadastra numurs 01000610061).

Nekustamā īpašuma ieguvējs SIA “Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola “RISEBA”” (reģ. Nr. 40003090010), pirkuma līgums noslēgts 10.06.2022, pirkuma summa 1 269 000 EUR.

Nekustamā īpašuma nosacītā cena (sākumcena) 889 000 EUR.

 

11.07.2022.


BIOR atzīst rakstisku izsoli par servitūta nodibināšanu par nenotikušu

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta „BIOR” izsludinātā atkārtotā izsolē “Par nekustamā īpašuma Lejupes ielā 3, Rīgā (kadastra Nr. 0100 119 0285) servitūta nodibināšanu” , pamatojoties uz izsoles noteikumu 11.3.punktu, 2022. gada 5. aprīlī pieņemts lēmums atzīt izsoli par nenotikušu.

05.04.2022.