BIOR atkārtoti izsludina rakstisku izsoli ar augšupejošu soli par servitūta nodibināšanu

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta „BIOR” izsludinātā atkārtotā izsolē “Par nekustamā īpašuma Lejupes ielā 3, Rīgā (kadastra Nr. 0100 119 0285) servitūta nodibināšanu” tiesības uz ceļa servitūtu piešķirtas izsoles dalībniekam SIA “LNK Sporta parks”, reģ. Nr. 40203240917, nosolītā maksa par ceļa servitūtu gadā EUR 120,00 bez PVN.

Institūta Zinātniskās padomes lēmums par rezultātu apstiprināšanu pieņemts 21.12.2021.