Tiek pārdots nekustamais īpašums Daugavgrīvas ielā 8, Rīgā 

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts “BIOR” pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošo soli ar tūlītēju samaksu institūta īpašumā esošo nekustamo īpašumu Daugavgrīvas ielā 8, Rīgā, kas sastāv no zemes vienības 0,1816 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 061 0061) un septiņām būvēm (būvju kadastra apzīmējumi 0100 061 0061 001, 0100 061 0061 002, 0100 061 0061 003, 0100 061 0061 006, 0100 061 0061 007, 0100 061 0061 009 un 0100 061 0061 010).

Pieteikšanās izsolei līdz 2020. gada 3. martam plkst. 17.00. Izsole notiks 2020. gada 5. martā plkst. 10.00 Lejupes ielā 3, Rīgā.

Pieteikumu reģistrācija notiek Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta “BIOR” telpās, Lejupes ielā 3, Rīgā katru darba dienu no plkst. 8.30 līdz 17.00. Iesniedzot pieteikumu un dokumentus elektroniski uz e-pastu bior@bior.lv, tiem jābūt parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu.

Nosacītā cena jeb izsoles sākumcena EUR 896 000, izsoles solis EUR 89 600, nodrošinājums EUR 89 600.

Nodrošinājums jāiemaksā Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta “BIOR”, nodokļu maksātāja kods 90009235333, kontā LV83TREL9160660002000 (Valsts kase, TRELLV22), līdz reģistrācijai izsolei. Nodrošinājums ir uzskatāms par iemaksātu, ja attiecīgā naudas summa euro ir ieskaitīta norādītajā norēķinu kontā līdz izsoles dalībnieka reģistrācijas brīdim.

Tālr. informācijai par izsoli +371 26132845, par izsoles objekta apskati sazināties pa tālr. +371 28618583, +371 67614125, +371 67612409.

Izsoles noteikumi

Nodalījuma noraksts

Inventarizācijas lieta

Fotofiksācijas