BIOR pārdod nekustamo īpašumu Daugavgrīvas ielā 8, Rīgā

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts “BIOR” elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli elektronisko izsoļu vietnē pārdod nekustamo īpašumu Daugavgrīvas ielā 8, Rīgā, kas sastāv no zemes vienības 0,1816 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 061 0061) un septiņām būvēm (būvju kadastra apzīmējumi 0100 061 0061 001, 0100 061 0061 002, 0100 061 0061 003, 0100 061 0061 006, 0100 061 0061 007, 0100 061 0061 009 un 0100 061 0061 010). Nekustamā īpašuma īpašnieks institūts “BIOR”.

Nosacītā cena (sākumcena) - EUR 889000, izsoles solis - EUR 5000, nodrošinājums - EUR 88900. Nodrošinājums un dalības maksa iemaksājami attiecīgi Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta “BIOR” un Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 04.04.2022. jāiemaksā nodrošinājums Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta “BIOR” (reģistrācijas Nr. 90009235333) norēķinu kontā Nr. LV83TREL9160660002000, Valsts kase, TRELLV22, norādot "Nekustamā īpašuma Daugavgrīvas ielā 8, Rīgā (kadastra Nr. 0100 061 0061) izsoles nodrošinājums", un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt dalību izsolē.

Samaksa par pirkumu veicama 30 dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas.

Izsole sākas 18.03.2022. plkst.13.00 un noslēdzas 19.04.2022. plkst.13.00. Izsolei pretendenti var reģistrēties no 18.03.2022. plkst.13.00 līdz 07.04.2022. plkst. 23.59 https://izsoles.ta.gov.lv.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv pēc izsoles sākuma. Nekustamo īpašumu var apskatīt tā atrašanās vietā, adrese - Daugavgrīvas iela 8, Rīga, LV-1048, iepriekš sazinoties pa tālruni +371 29179456. Tālrunis informācijai par izsoli +371 26132845.


14.03.2022.


BIOR atzīst rakstisku izsoli par servitūta nodibināšanu par nenotikušu

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta „BIOR” izsludinātā atkārtotā izsolē “Par nekustamā īpašuma Lejupes ielā 3, Rīgā (kadastra Nr. 0100 119 0285) servitūta nodibināšanu” , pamatojoties uz izsoles noteikumu 11.3.punktu, 2022. gada 5. aprīlī pieņemts lēmums atzīt izsoli par nenotikušu.

05.04.2022