Īstenots Zivju Fonda projekts 2.23. “Latvijas ihtiofaunas ekspozīcijas papildināšana”

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā institūtā “BIOR” īstenots Zivju fonda padomes sēdē apstiprinātais projekts Nr.2.23 “Latvijas ihtiofaunas ekspozīcijas papildināšana”.

Projekta mērķis ir papildināt Latvijas ihtiofaunai raksturīgo zivju mulāžu ekspozīciju, lai uzskatāmi informētu sabiedrību par zivju sugām, to ekoloģiju un pētījumiem Baltijas jūrā un iekšējos ūdeņos.

Institūta Zivju resursu pētījumu departaments aktīvi piedalās dažādos zinātnes popularizēšanas pasākumos, piemēram, “Zinātnieku Nakts”, “Lauki ienāk pilsētā” u.c. Institūta pieredze liecina, ka sabiedrībai ir liela interese par šādiem pasākumiem un tie ir plaši apmeklēti. Tāpat institūts atbalsta studiju procesu Latvijas Universitātē un Latvijas Lauksaimniecības universitātē, palīdzot organizēt lauka kursu nodarbības un studentu apmācības. Zivju mulāžu ekspozīcija sniedz iespēju uzskatāmi parādīt zivis to dabiskajos izmēros ar sugām raksturīgajām pazīmēm.

Latvijas ihtiofaunas ekspozīcija kombinācijā ar nozares vadošo speciālistu sniegto informāciju palīdzēs nodrošināt kvalitatīvas, viegli uztveramas un vizuāli pievilcīgas informācijas izplatīšanu plašai sabiedrības daļai, veicinot izpratni par dabas vērtībām un to racionālu izmantošanu.

Projekta ietvaros izgatavotas 22 saldūdens/ceļotājzivju (upes nēģis, strauta nēģis, zutis, pavīķe, vīķe, salate, grundulis, ālants, baltais sapals, mailīte, spidiļķis, vimba, zeltainais akmeņgrauzis, bārdainais akmeņgrauzis, sams, repsis, lasis, taimiņš un strauta forele, alata, rotans, platgalve, sīga) un 10 jūras zivju (jūrasgrundulis, jūras zeltplekste, čūskzivs, tūbīte, nigliņš, lentzivs, taukzivs, deviņadatu stagars, jūrasstagars, plūkšņzivs) sugu mulāžas, kā arī viena stikla vitrīna, kas noformēta atbilstoši attiecīgo sugu dzīvotnei.

Projekta īstenots laika posmā no 2019.gada maija līdz decembrim un tā publiskais piešķirtais finansējums ir 10 435.00 EUR.

Projektu īstenošanu atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.