logo logo  logo

Īstenots Zivju fonda padomes sēdē apstiprinātais projekts Nr. 2.2. “Zivju resursu bioloģisko un ekoloģisko pētījumu informatīvās bāzes papildināšana zinātniskās darbības nodrošināšanai”

Pasākuma “Zinātniskās pētniecības programmu finansēšana un līdzdalība starpvalstu sadarbībā zinātniskajos pētījumos zivsaimniecībā” ietvaros īstenots projekts Nr. 2.2. “Zivju resursu bioloģisko un ekoloģisko pētījumu informatīvās bāzes papildināšana zinātniskās darbības nodrošināšanai”. 

Projekta mērķis ir atbalstīt un paplašināt zivju resursu bioloģiskos un ekoloģiskos pētījumus, aktualizējot nozarei saistošo informatīvo bāzi. Projekta īstenošanas rezultātā bibliotēkas krājums tika papildināts ar 20 grāmatām par Baltijas jūras un tās piekrastes vidi un faunu, zivju bioloģiju, ekoloģiju un sistemātiku, jūras un saldūdens vēžveidīgajiem un zooplanktonu, zivju krājumu novērtēšanas metodēm, kā arī bioloģisko datu statistisko apstrādi, izmantojot jaunākās metodes.

Iegūtā zinātniskā literatūra ilgtermiņā kalpos par nozīmīgu izziņas avotu pētniekiem, kā arī studentiem, maģistrantiem un doktorantiem, kas veic pētījumus attiecīgajās jomās, tādejādi veicinot zinātnisko pamatojumu izstrādi Latvijas ūdeņu zivju resursu racionālai un ilgtspējīgai apsaimniekošanai un zivju resursu atražošanai. Šī informatīvā bāze ir nozīmīga specializētās literatūras avotu krātuve ar vietējiem un starptautiskajiem izdevumiem, kas kalpo kā neatsverams atbalsts zivsaimniecības pētniecības aktivitātēm.

 

Projekta ietvaros iegādātas šādas grāmatas:

 • Ecosystems and Living Resources of the Baltic Sea | Ojaveer,Evald 
 • Baltic Crustaceans | Szaniawska,Anna 
 • Biological Oceanography of the Baltic Sea | Snoeijs-Leijonmalm,Pauline
 • Fish Atlas of the Celtic Sea, North Sea, and Baltic Sea | Heesen,Henk JL
 • Ecology of Baltic Coastal Waters Volume:197 | Schiewer, Ulrich
 • Eggs and Larvae of North Sea Fishes | Munk, Peter
 • Biology and Ecology of Pike | Skov,Christian
 • Fish Physiology, Volume 36A | Gamperl,A Kurt
 • Fishes of the World | Nelson,Joseph S
 • Marine Ecological Field Methods | Salvanes,Anne Gro Vea
 • Marine Organisms as Indicators | Soule,Dorothy
 • Marine Ecological Processes | Valiela,Ivan
 • Rotifers: Aquaculture, Ecology, Gerontology, and Ecotoxicology | Hagiwara,Atsushi
 • Freshwater Crustacean Zooplankton of Europe | Błędzki,Leszek A
 • Fish Population Dynamics, Monitoring, and Management | Aoki,Ichiro 
 • Stock Identification Methods | Cadrin,Steven  
 • Dietary Nutrients, Additives and Fish Health | Lee,Cheng-Sheng
 • Stream and Watershed Restoration | Roni,Philip
 • Statistics for Ecologists Using R and Excel | Gardener,Mark
 • Introductory Fisheries Analyses with R | Ogle,Derek H 

Projekta īstenošana notika laika posmā no 2018. gada maija līdz oktobrim, un tā publiskais piešķirtais finansējums ir 2094.08 EUR apmērā.
Projektu realizāciju atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.

 

Publikācija sagatavota 2018. gada 17.septembrī