logologo

Īstenots Zivju fonda padomes sēdē apstiprinātais projekts Nr. 1.9. „Zinātniskā institūta „BIOR” pārstāvja dalība Starptautiskās jūras pētniecības padomes apmācības kursos „Geostatistics in R for fisheries and marine ecology applications”, Francijā”

Laikā no š.g. 3. līdz 7. decembrim Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un zinātniskā institūta „BIOR” asistents Jānis Gruduls īstenoja projektu nr. 1.9. „Zinātniskā institūta „BIOR” pārstāvja dalība Starptautiskās jūras pētniecības padomes apmācības kursos „Geostatistics in R for fisheries and marine ecology applications”, Francijā” ar mērķi iepazīt ģeostatistisko metožu izmantošanu jūras vides pētījumos izmantojot atvērtā koda programmu “R”. 

Kursi sastāvēja no teorijas lekcijām un piemēru demonstrācijas programmā R saistībā ar katru no teorijas nodarbībām. Iegūtās zināšanas pielietotas praktiskajos darbos par piemēru izmantojot institūta BIOR datus no bentisko zivju uzskaites reisiem Rīgas līcī. Kursu ietvaros apskatītas tādas tēmas, kā populāciju raksturojošie telpiskie indeksi un statistikas rādītāji, eksperimentālo variogrammu un to raksturojošo modeļu izveide, telpisko novērtējumu dispersijas, kā arī dažāda veida paņēmieni telpisko modeļu veidošanā, tai skaitā daudzfaktoru ģeostatistika un Gausa simulācijas.

Ģeostatistisko metožu pielietošana ļauj analizēt dažādas ar koordinātām saistītas vērtības un modelēt šo vērtību telpisko sadalījumu. Jūras vides pētījumos šādas metodes ļauj modelēt zivju un citu organismu izplatību, kā arī novērtēt to kopējo daudzumu noteiktā areālā. Pēc līdzīgiem principiem ir iespējama arī jūras biotopu telpiskā sadalījuma analīze. Būtiski ir tas, ka šīs metodes ir pielietojamas arī vēsturisko datu analīzē. ZI BIOR speciālisti regulāri veic zivju telpiskās izplatības pētījumus un rezultātus izmanto gan sugu ikgadējās izplatības raksturošanā un krājumu aprēķināšanā, gan arī citās aktivitātēs, piemēram, jūras telpiskajā plānošanā un starptautisku pētniecības projektu īstenošanā. Dalība kursos sniedza iespēju apgūt jaunāko ģeostatistisko analīžu metodes un to praktisko pielietojumu R vidē. Mūsdienās zivju krājumu pārvaldība virzās uz ekosistēmas pieejas principu, tādēļ ir būtiski apgūt kompleksas analīzes metodes, kuras iespējams pielietot zinātniskajā darbībā.

Publiskais piešķirtais Zivju Fonda finansējums ir 2180.00 EUR

Projekta realizāciju atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.

Publikācija sagatavota 2018. gada decembrī.

 

Prezentācija