l

Īstenots un pabeigts Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsta projekts Nr.1.1.1.2/VIAA/1/16/219 „Masspektrometrijas metožu izstrāde un pielietojums regulēto un mazizpētīto mikotoksīnu satura novērtējumam Latvijas lauksaimniecības un pārtikas produktos prioritārās bioekonomikas nozares attīstības atbalstīšanai un attīstīšanai”

Īstenots un sekmīgi pabeigts darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1.specifikā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.2.pasākuma “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts” projekta ietvaros (vienošanās Nr.1.1.1.2/16/I/001) Institūta “BIOR’’ pētniecības pieteikums „Masspektrometrijas metožu izstrāde un pielietojums regulēto un mazizpētīto mikotoksīnu satura novērtējumam Latvijas lauksaimniecības un pārtikas produktos prioritārās bioekonomikas nozares attīstības atbalstīšanai un attīstīšanai” (Nr.1.1.1.2/VIAA/1/16/219; projektu īsteno institūta BIOR vadošais pētnieks Ingars Reinholds).

 

Projekta pieteikuma ietvaros:

1. Tika nopublicēts Latvijas patents Nr.  15490 “Mikotoksīnu noteikšanas paņēmiens raudzētā graudu vai ogu alkoholiskā vai bezalkoholiskā dzērienā” (patenta publicēšanas datums 20.08.2020). http://databases.lrpv.gov.lv/databases/lv/patent/details/p-18-70/

Institūtam “BIOR” paredzēts nodrošināt 5 (piecus) gadus patenta uzturēšanu.

2. Sagatavotas un publicētas 4 zinātniskās publikācijas:

  • Recent applications of carbonaceous nanosorbents for the analysis of mycotoxins in food by liquid chromatography: a short review. World Mycotoxin Journal, 12(1), 31-43: https://www.wageningenacademic.com/doi/abs/10.3920/WMJ2018.2339 (indeksēts SCOPUS);
  • The Occurrence and Dietary Exposure Assessment of Mycotoxins, Biogenic Amines, and Heavy Metals in Mould-Ripened Blue Cheeses. Foods, 9(1), 93.: https://www.mdpi.com/2304-8158/9/1/93 (indeksēts SCOPUS);
  • Determination of Fungi and Multi-Class Mycotoxins in Camelia sinensis and Herbal Teas and Dietary Exposure Assessment. Toxins, 12(9), 555: https://www.mdpi.com/2072-6651/12/9/555(indeksēts SCOPUS);
  • Mycotoxins in cereals and pulses harvested in Latvia by nanoLC-Orbitrap MS. Food Additives & Contaminants: Part B, 1-9.: https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/19393210.2021.1892204?needAccess=true (indeksēts SCOPUS).

3. Sagatavotais zinātības apraksts “Gamma starojuma pielietojums mikotoksīnu piesārņojuma kontrolei graudu un citu lauksaimniecības produktu kultūrās” (3. aktivitātes rezultatīvais rādītājs D 3.1) nopublicēts Institūta BIOR mājaslapas angļu valodas sadaļā:  https://bior.lv/sites/default/files/inline-files/WP3_M31%20know%20how%20description.pdf, kur tiks uzturēts pēcuzraudzības periodā.

4. Pētniecības virziena uzturēšanai Institūtā BIOR pēcuzraudzības epriodā tiks izstrādāts vismaz viens promocijas darbs par tiešu, vai saistītu tematiku, iesaistot promocijas darbu izstrādē jaunos pētniekus.

5. Izveidota viena jauna pētnieka amata vieta pilna laika darba laika ekvivalenta izteiksmē (1 PLE), kas tiks saglabāta projekta ilgtspējā vismaz 5 (piecus) gadus pēc pētniecības pieteikuma pabeigšanas.

 

Sadarbības institūcija ir Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA). Projekta ilgums - 36 mēneši. Kopējās izmaksas - 133 806 EUR, no kurām 85% finansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF).

 

Publikācija sagatavota 30.03.2021.