Īstenots un pabeigts Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsta projekts Nr.1.1.1.2/VIAA/1/16/204

Īstenots un sekmīgi pabeigts darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1.specifikā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.2. pasākuma "Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts" projekta (vienošanās Nr.1.1.1.2/16/I/001) Institūta BIOR pētniecības pieteikums „„One Health” multidisciplināra pieeja atlasītu parazītisko zoonožu epidemioloģijai un profilaksei” (Nr.1.1.1.2/VIAA/1/16/204; projektu īsteno institūta BIOR vadošā pētniece Gunita Deksne).

 

Projekta īstenošanas laikā sasniegti sekojoši rezultatīvie rādītāji:

 1. Sagatavotas un publicētas 3 publikācijas sadarbībā ar sadarbība ar nacionālajiem un starptautiskajiem zinātniskajiem institūtiem pētījuma mērķa un satura ietvaros:
 • Olsen A., Berg R., Tagel M., Must K., Deksne G., et al. 2019. Seroprevalence of Toxoplasma gondii in domestic pigs, sheep, cattle, wild boars, and moose in the Nordic-Baltic region: A systematic review and meta-analysis. Parasite Epidemiol Control. 5, e00100.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405673119300157?via%3Dihub

 • Laivacuma S., Deksne G., Jokelainen P., Ivanovs A., Zaharova L., Zeltiņa I., Vīksna L., Krūmiņa A. 2019. Risk factors for human cystic echinococcosis in Latvia. Vector Borne Zoonotic Dis. 19(6), 430-433.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30801230

 • Deksne G., Veisa V., Rezeberga D., Vīksna L., Krūmiņa A. 2019. Retrospective Serological Evidence of High Exposure of Globally Relevant Zoonotic Parasite Toxoplasma gondii in The Latvian Population. Proc Latv Acad Sci, B Nat exact appl sci 73: 146-151.

 https://content.sciendo.com/view/journals/prolas/73/2/article-p146.xml

 1. Pētījuma rezultāti prezentēti:
  •  7 starptautiskās konferencēs “Vienas Veselības” jomas speciālistiem;
  •  sagatavotas 3 populārzinātniskas publikācijas, tajā skaitā 1 podkāsts, Latvijā praktizējošiem medicīnas un veterinārmedicīnas darbiniekiem un medniekiem;
  • sagatavotas un prezentētas kopumā 8 prezentācijas gan esošiem jomas speciālistiem, gan iekļautas studiju kursu ietvaros topošajiem jomas speciālistiem.
 2. Pētījuma rezultāti plašākai sabiedrībai demonstrēti gan pasākumu “Zinātnieku nakts” (2018. un 2019.), gan izstādes “RigaFood 2020” ietvaros.
 3. Izveidots Ekselences centrs pārtikas parazitāro patogēnu jomā. Atbildoši BIOR specializācijas jomām un vadošajam motīvam, BIORā ir izveidots integrēts Ekselences centrs Pārtikas parazitāro patogēnu jomā (turpmāk tekstā – Ekselences centrs) kā virtuāla vienība, lai nodrošinātu kvalitatīvu un mūsdienīgu zināšanu bāzi un veicinātu starpdisciplināru pētījumu attīstību pārtikas parazitāro patogēnu izpētes un uzraudzības jomā “Viena pasaule, viena veselība” koncepta ietvaros. Ekselences centram ir izstrādāta darbības stratēģija, kurā aprakstīti Ekselences centra: mērķi un uzdevumi, ietekme uz Latvijas tautsaimniecību, Pārtikas parazitāro patogēnu epidemioloģiskā uzraudzība Latvijā, tehniskais un personāla nodrošinājums, sadarbības partneru iesaiste, ētiskie aspekti, sinerģija un ilgtspējīga attīstība, kā arī publicitāte.

https://bior.lv/lv/partikas-parazitaro-patogenu-ekselences-centrs/ekselences-centra-koncepts

 

Starptautisko ekspertu vērtējumā konstatēts, ka projekta ietvaros sasniegti 95% no plānotajiem rezultātiem.

 

Sadarbības iestāde VIAA. Projekta ilgums 36 mēneši.
Projekta kopējās izmaksas ir 133 806 EUR, no kurām 85% ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums.

 

Publikācija sagatavota 11.06.2021.

l