logo  logo

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts ”BIOR” 2016. - 2018. gadā īsteno Zemkopības ministrijas atbalstītu zinātnisko projektu: “Ģenētiski modificētu augu sēklu un pavairojamā materiāla iespējamo risku zinātniskā riska novērtēšana Latvijas teritorijā un risku vadības rekomendāciju izstrāde atbilstoši Latvijas agroekonomiskajiem apstākļiem”. 

Latvijā ir veikti atsevišķi pētījumi, lai izvērtētu ĢM augu audzēšanas riskus Latvijas agroekonomiskajos apstākļos, kā arī noteiktu riskus, kas saistīti ar ĢM pārtikas un dzīvnieku barības apriti. Latvijā līdz šim nav veikti pētījumi par riskiem, kas saistīti ar ĢM augu sēklām  un pavairojamo materiālu, tādējādi ir nepieciešamība izstrādāt ĢM augu sēklu un pavairojamā materiāla riska vadības rekomendācijas, kas būtu piemērotas Latvijas agroekonomiskajiem apstākļiem. Būtisks posms lauksaimniecības augu audzēšanā ir zināmas izcelsmes un kvalitatīvas sēklas un pavairojamā materiāla pielietojumam. Projekta rezultāti noderēs Valsts augu aizsardzības dienestam un Latvijas zemniekiem nodrošinot Eiropas Savienības prasībām un Latvijas likumdošanai atbilstoša, kvalitatīva augu sēklu un pavairojamā materiāla izmantošanu lauksaimniecībā. 
 
Projekta mērķis: Ģenētiski modificētu augu sēklu un pavairojamā materiāla iespējamo risku novērtēšana Latvijā un risku vadības rekomendāciju izstrāde. 

Projekta gaitā 2016. g. tika veikta priekšizpēte, lai noteiktu galvenos iespējamos ĢM augu sēklu un pavairojamā materiāla nonākšanas ceļus Latvijā. Savukārt 2017. g. projekta ietvaros tika analizēti ap 200 augu sēklu, stādu materiāla un dzīvnieku barības paraugi, lai noteiktu tajos iespējamo ĢMO klātbūtni. 2018. g. turpinās paraugu analīze, kā arī tiks izstrādātas riska vadības rekomendācijas. 
 
Projekta rezultāti tiks publicēti 2018. gada decembrī.
 
Informācijas par projektu publicēšanas vieta: www.bior.lv.