l

Institūts “BIOR” sniedz atbalstu un ekspertīzi Latvijas Lauksaimniecības universitātes studiju programmu pilnveidē

Aizvadītajā gadā sāktā apjomīgā visu LLU piedāvāto studiju programmu izvērtēšana tuvojas noslēgumam un tiek veidoti studiju programmu pilnveides plāni.

Studiju programmu pilnveidē piedalījās arī Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts “BIOR”, sniedzot ekspertīzes, lai palīdzētu pilnveidot studiju programmas un uzlabotu LLU pārvaldību.

Konsultācijas un savus kā eksperta ieteikumus LLU doktorantūras studiju programmas “Veterinārmedicīna’’ pilnveidei sniedza un darba grupā piedalījās arī institūta vadošais pētnieks Dr.med.vet. Edvīns Oļševskis. Darba grupas dalībnieki vienojās par nepieciešamību veicināt doktorantu iesaisti zinātniskos projektos un atbalstu zinātnisko publikāciju gatavošanā, kā arī palielināt iesaisti starptautiskajā sadarbībā un mobilitātē.

Kopumā LLU fakultātēs sagatavots 51 studiju programmu pilnveides plāns, kas ietver izmaiņas nosaukumos, īstenošanas veidā, studiju ilgumā, uzņemšanas prasībās, studiju rezultātos, studiju kursos, organizēšanā un materiāli tehniskās bāzes nodrošināšanā. Plānotās izmaiņas tiks ieviestas pakāpeniski līdz 2023. gadam.

Studiju programmu pilnveide norisinās Eiropas Sociālā fonda projekta “Latvijas Lauksaimniecības universitātes pārvaldības pilnveide” (8.2.3.0/18/A/009) ietvaros un tā ir viena no projekta aktivitātēm. Projekts sākts 2018. gada septembrī un noslēgsies 2021. gada augustā. Tā mērķis ir pilnveidot LLU studiju programmu satura kvalitāti un, efektīvi izmantojot pieejamos resursus, nodrošināt labāku augstākās izglītības institūcijas pārvaldību un vadības personāla kompetenču un prasmju paaugstināšanu. Projekta īstenošanai paredzēts kopējais finansējums 1 059 598.00 EUR apmērā.

 

Publikācija sagatavota 29.05.2020.