Institūts BIOR kopā ar LLU sācis īstenot projektu “Latvijas Lauksaimniecības universitātes pārvaldības pilnveide” (Nr. 8.2.3.0/18/A/009)

No 2018.gada septembra institūts BIOR kopā ar LLU sācis projekta “Latvijas Lauksaimniecības universitātes pārvaldības pilnveide” (nr. 8.2.3.0/18/A/009) īstenošanu, kura ietvaros izvērtēs un pilnveidos studiju programmas un uzlabos universitātes pārvaldību. 

Projekta mērķis ir pilnveidot LLU studiju programmu satura kvalitāti un, efektīvi izmantojot pieejamos resursus, nodrošināt labāku augstākās izglītības institūcijas pārvaldību un vadības personāla kompetenču un prasmju paaugstināšanu.

Institūts BIOR kā partneris piedalīsies sekojošās aktivitātēs:
1.1. Ar LLU kompetences jomām saistīto ekonomikas nozaru cilvēkresursu zināšanu un prasmju attīstības vajadzību apzināšana, analīze un prognozēšana. Aktivitātes ietvaros BIOR sniegs konsultācijas par pētniecības komponentes saturu un formām studiju programmās, piedalīsies darba grupās.
1.3. Studiju programmu pilnveides plāna izstrāde un saskaņošana ar nozarēm, sadarbības partneriem un studentu organizācijām, kur piedalīsies studiju programmu pētniecības komponentes satura un formas efektīvāko risinājumu izstrādē un saskaņošanā, piedalīsies izstrādes darba grupās. 
3.2. Akadēmiskā godīguma principa ieviešana studiju un pētniecības procesos, tai skaitā akadēmiskā godīguma moduļa izstrāde un aprobācija. Aktivitātē BIOR piedalīsies pētniecības projektu, kas ietver potenciālus riskus sabiedrībai, izvērtēšanas sistēmas izveidē.
6.1. Starptautisks salīdzinošs izvērtējums (perr-review) un pārmaiņu plāna aktualizācija, kura ietvaros plānota dalība izvērtējuma procesā. 

Projektu LLU īsteno kopā ar sadarbības partneriem APP “Dārzkopības institūts”, APP “Agroresursu un ekonomikas institūts”, Latvijas Valsts mežzinātnes institūtu “Silava”, Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātnisko institūtu “BIOR”. 

Projektu finansē Eiropas Sociālais fonds un kopējais projekta aktivitātēm paredzētais finansējums ir 1 059 598.00 EUR, no kura ESF finansējums ir 900 658.29 EUR (85%) un valsts budžeta finansējums 158 939.71 EUR (15%).

Projekta plānotais īstenošanas ilgums 36 mēneši.

Publikācija sagatavota 11.10.2018.


logo