l

Institūts “BIOR” īstenojis projekta BONUS BLUEWEBS noslēdzošo 3. posmu

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts ”BIOR” konsorcijā ar galveno koordinatoru Somijas Vides institūtu (Finnish Environment Institute) un 7 partneriem no Somijas, Vācijas, Polijas un Zviedrijas laikā no 2019. gada 1. aprīļa līdz 2020. gada 31. martam īstenoja 3. posmu BONUS EEIG pētniecības projektā “Blue growth boundaries in novel Baltic food webs/Zilās izaugsmes iespējas Baltijas jūras mainīgajās barības ķēdēs” (BONUS BLUEWEBS).

 

Projekta 3. posma (01.04.2019.-31.03.2020) ietvaros galvenie veiktie darbi:

  • Sadarbībā ar projekta partneriem no Somijas (Åbo Akademi University) žurnālā “Ecography” iesniegta un publicēta zinātniskā publikācija: “Spatio-temporal dynamics of multi-trophic communities reveal ecosystem-wide functional reorganization” (autori: Pecuchet L., Lindegren M., Kortsch S., Całkiewicz J., Jurgensone I., Margonski P., Otto S. A., Putnis I., Strāķe S., Nordström M. C.).

DOI: https://doi.org/10.1111/ecog.04643

 

  • Turpināta projekta ietvaros sagatavoto datu analīze un zinātniskās publikācijas sagatavošana par barības ķēžu izmaiņām un īpašībām. Sagatavots zinātniskās publikācijas manuskripts: “Manuscript on temporal changes in network structure of Open and Coastal Sea food webs” (autori: Kortsch S., Frelat R., Olivier P., Pecuchet L., Putnis I., Bonsdorff E., Jurgensone I., Strāķe, S., Rubene G., Krūze Ē., Salo T., Nordström M. C.). Manuskriptu paredzēts iesniegt publicēšanai žurnālā “Ecology” īsi pēc projekta noslēguma. Šobrīd notiek aktīvs darbs pie manuskripta gala versijas sagatavošanas publicēšanai.

 

  • Izmantojot projekta iepriekšējos posmos sagatavotās datu rindas un apkopoto informāciju par Rīgas līča barības ķēdes organismiem, pabeigta barības ķēdes ECOPATH/ECOSIM modeļa izveide un kalibrācija. Izveidots Rīgas līča ekosistēmas funkcionēšanu raksturojošs modelis 2000.-2004. gada periodam, ietverot informāciju par 27 funkcionālām grupām. Izveidotais modelis kalibrēts laika periodam no 2004.–2014. gadam. Kā ietekmējošie faktori modelī iekļauta zvejas intensitāte un vides parametri (fitoplanktona produkcija, ūdens temperatūra un skābekļa koncentrācija). Vides parametru raksturošanai izmantoti Baltijas jūras liela mēroga ilgtermiņa eitrofikācijas modeļa (BALTSEM) izejas dati, ko projekta ietvaros sagatavoja partneri no Zviedrijas (Stokholmas Universitāte). Ar izveidoto modeli veikta barības tīkla simulācija un analizēta klimata, biogēno vielu, zvejas intensitātes un svešzemju sugu (apaļais jūrasgrundulis) izmaiņu scenāriju kombinēta ietekme uz Rīgas līča barības ķēdi laika periodam līdz 2099. gadam. Iegūtie rezultāti norāda uz klimata pārmaiņu un biogēno vielu koncentrāciju izmaiņu izraisītu būtisku produkcijas pieaugumu barības tīklā, kā rezultātā vairumam funkcionālo grupu sagaidāms biomasas pieaugums. Zvejas intensitātes izmaiņas tiešā veidā ietekmēja zivis un augstākos plēsējus, taču ietekme uz barības tīkla zemākajiem līmeņiem bija zema. Svešzemju sugas apaļā jūrasgrunduļa biomasas pieauguma scenāriju analīze norādīja pozitīvu ietekmi uz augstākajiem trofiskajiem līmeņiem, taču limitētu ietekmi uz pārējo barības tīklu.

 

  • Laika posmā no 2019. gada 7. līdz 12. aprīlim Institūta “BIOR” pārstāvis Jānis Gruduls piedalījās ICES/HELCOM Baltijas jūras integrētā novērtējuma darba grupā (WGIAB). Pasākumā apspriestas iespējas jaunu indikatoru izstrādē Baltijas jūras vides stāvokļa novērtēšanai, kā arī to iespējamā sasaiste ar dažādiem vidi ietekmējošiem faktoriem (klimata izmaiņas, eitrofikācija, antropogēnā slodze). Veikta pieejamo datu rindu apkopošana, izmantojot projekta ietvaros sagatavotās datu rindas. Apgūta metodika indikatoru un to saiknes ar ietekmējošiem faktoriem testēšanai un būtiskuma pārbaudei. Veikta iespējamo indikatoru identificēšana un testēšana, papildinot indikatoru sarakstu arī ar Rīgas līča barības ķēdes modeļa izejas datiem, kā arī sagatavotas indikatoru datu rindas par Baltijas jūras centrālās daļas ekosistēmu. Indikatoru analīzes darbus ICES/HELCOM WGIAB darba grupas ietvaros paredzēts turpināt arī pēc projekta beigām.

 

  • BLUEWEBS projektā iesaistītie Institūta “BIOR” pārstāvji Ivars Putnis, Solvita Strāķe un Jānis Gruduls piedalījās projekta apmācību seminārā un darba grupas sanāksmē, kas norisinājās Gdiņā, Polijā no 2019. gada 9. līdz 15. jūnijam. Pasākuma laikā veikta barības ķēžu modelēšana, lai novērtētu metodes laba vides stāvokļa un zilās izaugsmes iespēju raksturošanai Baltijas jūras mainīgajās barības ķēdēs, kā arī diskutēts par projekta 3. posma plānotajām aktivitātēm. Darba grupā projekta dalībvalstu pārstāvji prezentēja barības ķēdes modeļu struktūru un kalibrācijas rezultātus dažādos Baltijas jūras apakšbaseinos, kā arī vienojās par konkrētu nākotnes scenāriju (klimata, zvejas intensitātes, invazīvo sugu daudzuma scenāriji) testēšanu ar izveidotajiem modeļiem. Tika diskutēts arī par vides indikatoru iegūšanu un analīzi no izveidotajiem barības ķēdes modeļiem. Latvijas pārstāvji strādāja ar Rīgas līča barības ķēdes modeli.

 

  • Laika posmā no 2019. gada 2. līdz 4. oktobrim Institūta “BIOR” pārstāvji Ivars Putnis un Jānis Gruduls piedalījās projekta rudens sanāksmē, kas norisinājās Stokholmā, Zviedrijā. Sanāksmes laikā tikās projektā iesaistīto valstu galvenie izpildītāji un apakšprojektu vadītāji, lai klātienē iepazīstinātu ar projekta izpildes gaitu un galvenajiem apakšprojektos sasniegtajiem rezultātiem, kā arī diskutētu par projekta pēdējos 6 mēnešos veicamajiem darbiem. Latvijas pārstāvji prezentēja izveidoto Rīgas līča barības ķēdes modeli un informēja par tālāko darbu izpildes plānu. Sanāksmē piedalījās arī projekta BONUS XWEBS pārstāvji, lai diskutētu par barības ķēžu analīzei nepieciešamo datu un informācijas pieejamību, kā arī iespējamo sadarbību starp projektiem.

 

  • Laika posmā no 2020. gada 5. līdz 7. februārim Institūta ‘’BIOR” pārstāvji Ivars Putnis un Jānis Gruduls piedalījās projekta ziemas sanāksmē, kas norisinājās Helsinkos, Somijā. Sanāksmē tika diskutēts par projekta izpildes gaitu, rezultatīvajiem rādītājiem un atlikušajiem uzdevumiem. Atsevišķi diskutēts par galvenajiem rezultātiem, ko plānots atspoguļot īsos ziņojumos (policy brief). Sanāksmes laikā projekta rezultāti prezentēti vienu stundu garā publiskā seminārā interesentu grupām. Sanāksmē piedalījās arī projekta BONUS XWEBS pārstāvji, lai diskutētu par iespējamo sadarbību starp projektiem. Nākotnē starp projektā iesaistītajiem partneriem plānots turpināt sadarbību – vairākas zinātniskās publikācijas tiks rakstītas pēc projekta beigām, balstoties uz projekta laikā veiktajiem pētījumiem un analīzi.

 

  • Projektā iesaistītie Institūta “BIOR” pārstāvji 2020. gada 24. janvārī piedalījās Latvijas Universitātes 78. zinātniskajā konferencē “Latvijas ūdeņu vides pētījumi un aizsardzība” ar prezentāciju: “Rīgas līča barības tīkla simulācija nākotnes vides izmaiņu ietekmē” (autori: Ivars Putnis, Jānis Gruduls un Solvita Strāķe).

 

  • Projektā iesaistītie Institūta “BIOR” pārstāvji 2020. gada 30. - 31. janvārī piedalījās Institūta “BIOR” organizētajā starptautiskajā zinātniskajā simpozijā “Zinātne ilgtspējīgas un drošas pārtikas sistēmas stiprināšanai” ar prezentāciju: “Scenario-based simulation of the Gulf of Riga future food web using the Ecopath with Ecosim modelling approach” (autori: Ivars Putnis, Jānis Gruduls).

 

Projekta kopējās izmaksas ir 2,8 miljoni EUR, Institūta “BIOR” daļa ir 148 431 EUR, kur 50 % finansē Eiropas Komisija un 50 % ir Latvijas valsts budžeta dotācija.

 

Projekts tika īstenots trīs posmos laikā no 01.04.2017 līdz 31.03.2020.

Ar projekta aktualitātēm var iepazīties::

https://www.facebook.com/BONUSBluewebs/

https://twitter.com/bonusbluewebs

 

Publikācija sagatavota 16.04.2020