ĢMO zinātniskās riska novērtēšanas zinātnisko ekspertu komisija

Komisijas uzdevums ir sniegt zinātniski pamatotu viedokli un komentārus par Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes, Eiropas Zāļu aģentūras un citu Eiropas Savienības dalībvalstu kompetento institūciju atzinumiem par ģenētiski modificēto organismu apzinātas izplatīšanas riska novērtējumiem. Komisija sniedz viedokli par Latvijai saistošo ģenētiski modificēto organismu līniju izpēti, pamatojoties uz situāciju Latvijā.

Komisijas sniegtais viedoklis palīdz veidot valsts viedokli ar ĢMO riska novērtēšanu un riska pārvaldības jautājumos Eiropas Savienības līmenī. 

Komisijas darbu vada komisijas priekšsēdētājs.
 

Sastāvs
Komisijas priekšsēdētājs:
Jānis Ancāns – Dr. biol., Latvijas Universitāte
 
Komisijas locekļi: 
Andris Zeltiņš – Dr. biol., APP Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs
Baiba Jansone – Dr. med., Latvijas Universitāte
Egils Stalidzāns – Dr.sc.ing., Latvijas Universitāte
Jānis Liepiņš – Dr. biol., Latvijas Universitāte
Uldis Kalnenieks – Dr. biol., Latvijas Universitāte
Lelde Grantiņa Ieviņa – Dr. biol., Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta “BIOR”