Ģenētiski modificētu organismu zinātniskā ekspertu komisija 

ĢMO zinātniskās riska novērtēšanas zinātnisko ekspertu komisija Komisijas uzdevums ir sniegt zinātniski pamatotu viedokli un komentārus par Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes, Eiropas Zāļu aģentūras un citu Eiropas Savienības dalībvalstu kompetento institūciju atzinumiem par ģenētiski modificēto organismu apzinātas izplatīšanas riska novērtējumiem. Komisija sniedz viedokli par Latvijai saistošo ģenētiski modificēto organismu līniju izpēti, pamatojoties uz situāciju Latvijā.

Šīs ekspertu komisijas uzdevums ir izskatīt un izvērtēt institūciju, kas vēlas savā darbībā izmantot ģenētiski modificētus mikroorganismus, institūtam "BIOR" iesniegtos iesniegums un zinātniski pamatots riska novērtējums par šo organismu nekaitīgumu. Pēc dokumentu izvērtēšanas komisija iesniedz institūtam "BIOR" zinātniski pamatotu atzinumu, uz kā balstoties, institūts lems  par atļaujas izsniegšanu. 

Zinātniskā institūta "BIOR" izveidotās zinātniskās ekspertu komisijas sastāvā ir 13 zinātniskie eksperti, kurus pēc institūta "BIOR" uzaicinājuma nominēja zinātniskās institūcijas, kur tiek nodarbināti prasībām atbilstoši eksperti. Ekspertiem ir jābūt ar zinātnisko grādu bioloģijā, medicīnā, veterinārmedicīnā, lauksaimniecības zinātnē, inženierzinātnēs, mežzinātnē, vides zinātnē vai citā līdzīgā jomā, jābūt zināšanām biodrošības jomā, kā arī publikācijām, kas pēdējo piecu gadu laikā iekļautas starptautiski pieejamās zinātniskajās datu bāzēs SCOPUS, Web of Science.

Komisijas darbu vada komisijas priekšsēdētājs.

SASTĀVS

Komisijas priekšsēdētājs:

Nils Rostoks – Dr. biol., Bioloģijas fakultātes dekāns asociētais profesors, Eiropas Pārtikas Nekaitīguma Iestādes ĢMO Paneļa loceklis.

 

Komisijas locekļi:

Ainārs Bajinskis – Dr. biol., Latvijas Universitāte, Medicīnas fakultāte

Andris Dišlers – Dr. biol., APP Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs

Andris Kazāks – Dr. biol., APP Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs

Andris Zeltiņš – Dr. biol., APP Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs

Arta Kronberga – Dr.agr., Agroresursu un ekonomikas institūts (AREI) Priekuļu pētniecības centrs

Edvīns Miklaševičs – Dr. biol., Rīgas Stradiņa Universitāte, Onkoloģijas institūts

Elīna Makarova – Dr.pharm., Organiskās Sintēzes Institūts

Īzaks Rašals – Dr. habil. biol., Latvijas Ģenētiķu un selekcionāru biedrība

Jānis Liepiņš – Dr. biol., LU Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas institūts

Lelde Grantiņa-Ieviņa – Dr. biol., Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR"

Līga Plakane – Dr. biol., Latvijas Universitāte, Medicīnas fakultāte

Una Riekstiņa – Dr. biol., Latvijas Universitāte, Medicīnas fakultāte