ĢMM ierobežotas izmantošanas atļauju reģistrs

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts “BIOR” ir atbildīgs par publiski pieejamas valsts informācijas sistēmas — ģenētiski modificēto organismu aprites reģistra — izveidošanu un darbību.

Institūts “BIOR”, balstoties uz MK noteikumos Nr. 784 “Ģenētiski modificēto mikroorganismu ierobežotas izmantošanas, kā arī atļaujas izsniegšanas un anulēšanas kārtība” noteikto reģistrā ievieto šādu informāciju:

 1. zinātniskās institūcijas nosaukums, kas paziņojusi par ierobežotu izmantošanu vai saņēmusi atļauju ierobežotai izmantošanai;
 2. atļau­tās ierobežotas izmantošanas darbības drošības klase;
 3. atļautās vai izskatīšanas procesā esošās ierobežotas izmantošanas darbības riska novērtējuma kopsavilkums vai ziņojuma kopija;
 4. atļautās ierobežotās izmantošanas darbības mērķis un izsniegtās atļaujas derīguma termiņš;
 5. ārkārtas pasākumu plāns, ja tāds nepieciešams paredzētajai ierobežotai izmantošanai;
 6. to teritoriju īpašnieku, kuri varētu tikt apdraudēti ierobežotas izmantošanas ārkārtas gadījumā, saraksts.

 

Institūts “BIOR”, balstoties uz MK noteikumos Nr. 457 “Noteikumi par ģenētiski modificēto organismu apzinātu izplatīšanu” noteikto, reģistrā ievieto šādu informāciju:

 1. vides riska novērtējumu;
 2. informācijas kopsavilkumu, kas sagatavots, balstoties uz MK noteikumu Nr. 457 pirmo vai otro pielikumu;
 3. pārējos personas iesniegtos dokumentus, kuriem nav piešķirts ierobežotas pieejamības statuss;
 4. riska novērtēšanas atzinumu;
 5. termiņu, līdz kuram sabiedrība var izteikt savu viedokli un sniegt priekšlikumus, norādot to iesniegšanas vietu;
 6. lēmumu par atļaujas izsniegšanu un tai skaitā atļaujā minētos nosacījumus saskaņā ar MK noteikumu 457. 21. un 35.punktu, un atzinumu par sabiedrības viedokli;
 7. informāciju par ģenētiski modificēto organismu izplatīšanas vidē vietām;
 8. informāciju par ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanas vietām;
 9. ziņojumu par izplatīšanas monitoringa rezultātiem.

ĢMM IEROBEŽOTAS IZMANTOŠANAS ATĻAUJU REĢISTRS

ĢMO izplatīšanas vidē izmēģinājumiem atļauju reģistrs

ĢMO izplatīšanai tirgū, izņemot atļauju Eiropas Parlamenta un Padomes 2003.gada 22.septembra regulā (EK) Nr. 1829/2003 par ģenētiski modificētu pārtiku un barību noteiktajām darbībām, atļauju reģistrs