Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts BIOR Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda Rīcības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma "Akvakultūras saimniecībām paredzēti pārvaldības un konsultāciju pakalpojumi" ietvaros uzsāk īstenot projektu nr. Nr. 17-00-F02205-000001 „Zinātniskā institūta "BIOR" Akvakultūras pētniecības un izglītības centra konsultāciju sniegšana akvakultūras saimniecībām”.

Projekta mērķis ir nodrošināt individuālās un kolektīvās konsultācijas akvakultūras saimniecībām, vispārējas veiktspējas un konkurētspējas palielināšanai un to darbības negatīvās ietkemes uz vidi samazināšanas veicināšanai.
Mērķa sasniegšanai interesentiem ir  piedāvātas praktiskās un teorētiskās zināšanas un pakalpojumi, kas ir pieejami zinātniskā institūta BIOR zivju audzētavā “Tome”, tās filiālēs, Akvakultūras, pētniecības un izglītības centrā, institūta laboratorijās un citās tā nodaļās. Kā arī tiks piesaistīti eksperti no citām gan vietējām, gan ārvalstu institūcijām un organizācijām, akvakultūras jomas tiešajos jautājumos, kā arī ar to saistītajos juridiskajos, ekonomiskajos, zivsaimniecības attīstības rīcības programmu jautājumos un citos konsultatīvajos pakalpojumos, lai veicinātu videi ilgtspējīgu, resursu ziņā efektīvu, inovatīvu, konkurētspējīgu un uz zināšanām balstītu akvakultūras attīstību. 
Laika posmā no 2017. gada jūlija līdz 2017. gada 31. decembrim BIOR plāno organizēt individuālās un kolektīvās konsultācijas akvakultūras saimniecību īpašniekiem, darbiniekiem un pilnvarotajām personām. 

Projekts tiek īstenots pa daļām:
1.daļa līdz 2017.gada 13.oktobrim, publiskais finansējums EUR 52 054,19 (piecdesmit divi tūkstoši piecdesmit četri euro, 19 centi);
2.daļa līdz 2018.gada 15.janvārim, publiskais finansējums EUR 93 639,20 (deviņdesmit trīs tūkstoši seši simti trīsdesmit deviņi euro, 20 centi).

Projekta sagaidāmie rezultāti tiks mērīti pēc apmācāmo skaita.  Ir plānots apmācīt no 20 līdz 30 dažādu akvakultūras saimniecību pārstāvjus. Kā papildus sasniedzamais rādītājs ir izvirzīts organizēt vismaz 20 individuālās konsultācijas kādā no tēmām un t.sk. ekspertu došanās uz individuālajām saimniecībām.  
Projekta kopējās plānotās attiecināmās izmaksas 149 718.32 EUR apmērā, kur EJZF finansējums tiek nodrošināts 100% apmērā. 
Vairāk informācijas par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē.

logo


Publikācija sagatavota 20.07.2017.