Par EFSA

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA) dibināta 2002. gadā, un tās izveidošanas likumīgais pamats ir Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 178/2002/EK,  ar ko paredz pārtikas aprites tiesību aktu vispārīgus principus un prasības, izveido Eiropas Pārtikas iestādi un paredz procedūras saistībā ar pārtikas nekaitīgumu.
 
Regulas III nodaļa nosaka EFSA pienākumus, struktūru, darbības pamatprincipus attiecībā uz zinātniskās informācijas sniegšanu, kā arī neatkarības, caurskatāmības, un konfidencialitātes pienākumu.

EFSA ir galvenā pārtikas drošības risku novērtēšanas institūcija Eiropas Savienībā un tās galvenais „patērētājs” ir Eiropas Komisija, kas, balstoties uz veikto pētījumu un attiecīgo risku novērtējuma rezultātiem, nepieciešamības gadījumā veic izmaiņas likumdošanas aktos. 

EFSA, sadarbojoties ar nacionālajām institūcijām un citām pārtikas nozares organizācijām, nodrošina Eiropas Savienības institūcijas un Eiropas Savienības dalībvalstis ar zinātnisko padomu jautājumos, kas tieši vai netieši ietekmē pārtikas un dzīvnieku barības drošību, kā arī tādās jomās kā dzīvnieku veselība un labturība un augu aizsardzība. EFSA galvenās kompetences jomas ir risku novērtēšana un risku paziņošana. It sevišķi EFSA pienākumos ietilpst riska vadītāju (Eiropas Komisijas, Eiropas Parlamenta un Padomes) nodrošināšana ar pamatotu zinātnisko pamatojumu likumdošanas izstrādei un regulatīvajiem mērķiem.

Buklets par EFSA darbību "Zinātne aizsargā patērētāju"

EFSA Nacionālā kontaktpunkta buklets

Informācija par EFSA tās oficiālajā mājaslapā

EFSA informatīvais video par EFSA misiju un darbību

 

EFSA
EFSA mijiedarbība ar citām institūcijām (avots: Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde, 2012. Zinātne aizsargā patērētāju no lauka līdz pusdienu šķīvim).

 

EFSA struktūrvienību darbības apraksts

 

Eiropas pārtikas nekaitīguma iestādes EFSA Struktūrvienības

Avots: EFSA

Kā EFSA strādā ar ES dalībvalstīm?

Kā EFSA strādā ar Eiropas Savienības dalībvalstīm?

Avots: EFSA

 

EFSA kanāls YouTube 

EFSA Twitter  @EFSA_EU #EFSA

EFSA LinkedIn