EFSA riska komunikācijas nodrošināšanai publicē divu veidu publikācijas – zinātniskās publikācijas, zinātnisko rezultātu apkopojumus un secinājumus par tiem (EFSA scientific outputs) un tehniskās publikācijas jeb atbalstošās publikācijas (Supporting publications).  EFSA zinātniskās publikācijas tiek publicētas EFSA Žurnālā un tās ietver EFSA Zinātniskās komitejas un zinātnisko paneļu sagatavotos viedokļus, Zinātnisko paneļu un EFSA izstrādātās vadlīnijas, EFSA zinātniskos ziņojumus un cita veida dokumentus.

EFSA tehniskās publikācijas jeb atbalstošās publikācijas netiek publicētas EFSA Žurnālā, tās ir atrodamas EFSA mājaslapā un tās ietver EFSA tehniskos ziņojumus, ārējos zinātniskos ziņojumus un pasākumu izklāstus. Katram no publikāciju veidiem ir savs mērķis un noteikts formāts, EFSA publikācijas parasti ir atbilde uz tai uzdotajiem mandātiem, bieži šo publikāciju sagatavošana noteikta Eiropas Savienības likumdošanā.  EFSA zinātnisko publikāciju daudzveidība un to mērķu skaidrojums: Definitions of EFSA Scientific Outputs and Supporting Publications

EFSA zinātniskais process (soli pa solim) 

EFSA žurnāls

Viens no veidiem, kā EFSA veic zinātniskās informācijas apmaiņu, ir ar EFSA Žurnāla starpniecību. Tas ir bez maksas tiešsaistes žurnāls, kurā iekļautās publikācijas ir veltītas riska novērtēšanas aktualitātēm pārtikas, uztura, dzīvnieku barības, dzīvnieku veselības un labturības, augu veselības un aizsardzības jomā. 

EFSA žurnālā publicē šāda veida informāciju:

 • zinātniskās komitejas un Zinātnisko paneļu viedokļi;
 • zinātniskās komitejas un Zinātnisko paneļu oficiālos paziņojumus;
 • zinātniskās komitejas un Zinātnisko paneļu izstrādātās vadlīnijas;
 • EFSA oficiālos paziņojumus;
 • EFSA izstrādātās vadlīnijas;
 • secinājumus par pesticīdu ziņojumiem;
 • dažāda veida pamatotus viedokļus;
 • EFSA Zinātniskos ziņojumus. 


EFSA Žurnāls pieejams Wiley Online Bibliotēkā
EFSA žurnāls EFSA mājaslapā
Interesentiem ir iespēja pieteikties EFSA jaunumiem savā e-pastā

 

Knowledge Junction

Knowledge Junction (“Zināšanu krustojums”) ir EFSA izveidots un uzraudzīts tiešsaistes brīvpieejas repozitorijs, kur visiem interesentiem ir pieejami dati, pierādījumi un atbalsta materiāli, kas tiek izmantoti pārtikas un barības nekaitīguma riska novērtējumos. Šāds repozitorijs izveidots, lai uzlabotu EFSA darba caurredzamību, atkārtojamību un datu atkārtotu izmantošanu. Knowledge Junction izveidots Zenodo platformā, kuru izstrādājis un apkalpo CERN datu centrs. 

Arī dalībvalstu 36. panta organizācijām un citām ieinteresētajām personām ir iespēja šajā platformā publicēt neapstrādātus pētījumu datus, izmantotos rīkus un modeļus un cita veida zinātnisko informāciju. 

Katrs augšupielādētais materiāls iegūst digitālo objekta identifikatoru (DOI), augšupielādējot materiālus, tiek pieprasīti metadati par autoriem, un spēkā ir licence, kurā norādīti lietošanas nosacījumi. Šādā veidā tiek nodrošināta datu izsekojamība, kad tie tiek lietoti atkārtoti. 

Šajā krātuvē pieejamos datus EFSA Zinātniskie Paneļi un darba grupas, kā arī ikviena ieinteresētā puse var izmantot, veicot jaunu riska novērtējumu. 

Jebkurš var izmantot šo platformu, un EFSA aicina augšupielādēt atbilstošu informāciju:

 • zinātniskos pierādījumus – atskaites, datu kopas, attēlus, video, laboratorijas ziņojumus utml.;
 • atbalsta materiālus – programmatūras, rīkus, datu modeļus, programmēšanas kodus, protokolus, novērtēšanas shēmas, atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem par kādu specifisku tēmu utml.;
 • riska novērtējumus – mandātus, viedokļus, vadlīniju dokumentus, dalībvalstu sagatavotos ikgadējos un stratēģiskos plānus utml. 

Informācija EFSA mājaslapā par Knowledge Junction

Pieeja repozitorijam Knowledge Junction 

 

Datu noliktava

EFSA veic divu veidu datu vākšanas pasākumus:

 • patstāvīga harmonizētu datu vākšana no visām Eiropas Savienības dalībvalstīm, lai novērtētu un monitorētu dažādas izmaiņas laika gaitā un sniegtu atbalstu riska pārvaldītājiem;
 • specifisku datu ievākšana riska novērtējumu veikšanai un citu uzdevumu izpildei.

EFSA “datu noliktavā” (Scientific Data Warehouse) ir pieejami EFSA ievākto datu statistikas kopsavilkumi, dati ir pieejami tabulu, ziņojumu, grafiku, karšu veidā un tiek regulāri atjaunoti un papildināti. 

EFSA “datu noliktavā” ir pieejami dati par: 
pārtikas patēriņu – visaptverošā pārtikas patēriņa datubāze (EFSA Comprehensive European Food Consumption Database);
pārtikas sastāvu – Food composition database;
bioloģiskajiem apdraudējumiem;
ķīmiskajiem apdraudējumiem – OpenFoodTox datubāze;
ķīmiskajiem piesārņotājiem;
pesticīdu un veterināro zāļu atliekvielu līmeni pārtikā un barībā;
augu daļām un no augiem, aļģēm un ķērpjiem iegūtajām vielām – Compendium of Botanicals  datubāze.