EFSA dibināšanas regulas 178/2002/EK 36. pants nosaka, ka iestādei dalībvalstīs jāveido  sadarbības tīkls ar un starp dalībvalsts organizācijām, kas darbojas EFSA misijas jomās. 

Nacionālo kompetento iestāžu datubāze

Tīkla darbības mērķis – atvieglot zinātniskās sadarbības sistēmu, koordinējot darbību, apmainoties ar informāciju, izstrādājot un īstenojot kopprojektus, apmainoties ar pieredzi un labāko praksi sfērās, kas ir EFSA misijas jomā. EFSA vai nu vienai vai vairākām organizācijām kopā var uzticēt dažādus uzdevumus, kas pamatā nepieciešami, lai EFSA varētu veikt riska novērtēšanu un sagatavot zinātniski pamatotus atzinumus – zinātniskais un tehniskais atbalsts, datu vākšana un analīze, atbalsts EFSA pie dažādu riska novērtēšanas un datu vākšanas metožu izstrādes un šo metožu izplatīšana. Par atsevišķu uzdevumu veikšanu organizācijas var pretendēt uz finansiālu atbalstu.

Papildu informācija sadaļā EFSA projektu piedāvājumi

Atbilstošu organizāciju atlasei Eiropas Komisija ir izstrādājusi kritērijus atsevišķas organizācijas iekļaušanai dalībvalstu izraudzīto kompetento organizāciju sarakstā – Regula 2230/2004. EFSA valde ir atbildīga par 36. panta organizāciju saraksta  izveidošanu un atjaunošanu, bet organizāciju atlasē palīdz EFSA nacionālais kontaktpunkts.


Organizācijām jāatbilst sekojošiem kritērijiem:

  • tām jāsniedz zinātniskais un tehniskais atbalsts jomās, kas ir EFSA kompetencē, it īpaši tajās jomās, kas tieši vai netieši ietekmē pārtikas un barības drošību; 
  • tām jābūt juridiskām personām, kuras darbojas vispārējo interešu labā, un to darba organizāciju veido specifiskas procedūras un noteikumi, kas nodrošina, ka EFSA uzticētie uzdevumi tiks izpildīti neatkarīgi un integrēti;
  • tām ir vajadzīga augsta līmeņa zinātniskā un tehniskā ekspertīze vienā vai vairākās jomās, kas ietilpst EFSA kompetencē, īpaši tajās jomās, kas tieši vai netieši ietekmē pārtikas vai barības drošību; 
  • tām ir jānodarbojas ar aktīvu zinātnisko darbību un jābūt resursiem, lai varētu efektīvi pildīt uzdevumus, ko tām var uzticēt EFSA.

Kā kļūt par EFSA sadarbības organizāciju:

  • organizācija jāatbilst visiem iepriekšminētajiem kritērijiem;
  • organizācijai obligāti jāsazinās ar EFSA Nacionālo kontaktpunktu (Latvijā šo funkciju pilda institūts "BIOR")
  • organizācijai jāreģistrējas tiešsaistes organizāciju datubāzē List of Competent Organisations;  
  • datubāzē jāaizpilda tiešsaistes anketa par organizāciju, sniedzot informāciju gan par zinātnisko kapacitāti un pieredzi, gan par  finansējumu;
  • EFSA sazināsies ar organizāciju nepieciešamības gadījumā, lai papildinātu anketu;
  • EFSA ziņos par EFSA valdes lēmumu iekļaut vai neiekļaut organizāciju sadarbības organizāciju sarakstā.


Katrai organizācijai ir kontaktpersona vai kontaktpersonas, kuras ir atbildīgas par komunikāciju ar EFSA, EFSA Nacionālo kontaktpunktu un informācijas nodošanu tālāk organizācijas ietvaros. 


EFSA sadarbības organizācijas Latvijā:

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR"

Pārtikas un veterinārais dienests

Valsts augu aizsardzības dienests

Latvijas Lauksaimniecības universitāte

Latvijas Universitāte

Rīgas Stradiņa universitāte


Plašāka informācija angļu valodā par EFSA darbības jomās kompetento nacionālo iestāžu datubāzi


Scientific Cooperation - working together to keep Europe's food safe.