Institūts "BIOR" uzsāk jaunu pētījumu īstenošanu

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts “BIOR” 2023.gadā saņēmis atbalstu jauniem lauksaimniecībā izmantojamam zinātnes pētījumiem:

 1. Dioksīnu un polihlordifenilu piesārņojuma līmeņu noteikšana Latvijas dzīvnieku izcelsmes produktos

Darba uzdevumi projektā:

 • Veikt dioksīnu un polihlordifenilu daudzuma noteikšanu Latvijas dzīvnieku izcelsmes produktos (svaigpienā, cūkgaļā, olās, Baltijas jūras zivīs un to produktos) (kopā vismaz 45 paraugi).
 • Apkopot un izvērtēt iegūtos rezultātus, ņemot vērā Eiropas Komisijas plānotās izmaiņas dioksīnu un polihlordifenilu  toksiskuma ekvivalences koeficientiem.
 • Nosūtīt datus EFSA un sniegt priekšlikumus Latvijas nacionālajai pozīcijai par plānotajām izmaiņām ES normatīvajos aktos par dioksīniem un polihlordifeniliem.
 1. Latvijas iedzīvotāju pārtikas patēriņa datu iegūšana riska izvērtējumu veikšanai un kopējās diētas (Total diet study) pētījumu pieejas izmēģinājumpētījums (pilotēšana)

Darba uzdevumi projektā:

 • Pārtikas patēriņa datu iegūšanas metodoloģijas atjaunošana, pārtikas pagatavošanas datu iegūšanas metodoloģijas sagatavošana, adaptēšana kopējās diētas pētījumu pieejai un pilotēšana.
 • Pārtikas patēriņa un pārtikas pagatavošanas pētījuma datu iegūšana ar sezonālo reprezentāciju. Patēriņa datus paredzēts iegūt vecuma grupās no 3-75 gadiem.
 • Kopējās diētas pētījuma paraugu iegūšana, sagatavošana, analīzes
 • Pētījuma datu analīze, gala ziņojuma un publikācijas sagatavošana, pārtikas piesārņotāju riska izvērtējums balstoties uz kopējās diētas pētījuma paraugu analītiskajiem datiem, salīdzinājums ar regulārajā monitoringā iegūto datu rezultātiem, rekomendāciju izstrāde turpmākai kopējās diētas pieejas izmantošanai riska izvērtējumu veikšanā.
 1. Ģenētiski modificētu augu neapzinātas izplatīšanas vidē monitorings un Latvijā pieejamo vides monitoringa programmu izvērtējums saistībā ar ĢMO vispārīgo uzraudzību

Darba uzdevumi projektā:

 • Izvēlēties metodes Latvijas vides monitoringam atbilstoši zinātniskās literatūras analīzei.
 • Izvērtēt Latvijā esošo vides monitoringa programmu un datu bāžu piemērotību ĢMO vispārīgās uzraudzības veikšanai saistībā ar vides riska novērtējumu un bāzes līniju noteikšanu.
 • Veikt monitoringu un ievākt ruderālo krustziežu dzimtas augu, kukurūzas augu u.c. augu paraugus potenciāli ar ģenētiski modificētiem augiem piesārņotās teritorijās (ostu apkārtne, dzelzceļa kravu pārkraušanas vietas, rapša pārstrādes rūpnīcu apkārtne u.c.).
 • Sadarbībā ar VAAD, kurš veic lauku apsekojumus vietās, kur 2021. gadā tika iznīcināti rapša sējumi ar sēklām, kas bija piesārņotas ar GT73, ievākt rapša augu paraugus.
 • Noteikt ievāktajiem paraugiem ĢMO skrīninga gēnu klātbūtni apvienotos paraugos un nepieciešamības gadījumā identificēt konstatētos ĢMO notikumus individuālos paraugos.
 • Nepieciešamības gadījumā ievākto paraugu molekulārajam raksturojumam izmantot sekvenēšanas metodes.
 • Noteikt nejaušus ĢMO piemaisījumus sēklās un augu pavairojamajā materiālā mazumtirdzniecībā tirdzniecības vietās klātienē, kā arī on-line vietnēs Latvijā, izmantojot mērķtiecīgu paraugu atlases stratēģiju, pārbaudot sēklas, kas paredzētas mazdārziņiem un citiem nelieliem audzētājiem.

Tāpat saņemts atbalsts projekta pieteikuma īstenošanai pasākumam “Atbalsts materiālās bāzes pilnveidošanai zinātnisko pētījumu un laboratorisko analīžu veikšanai”.

 1. Nr.23-00-S0INZ02-000014 “Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta “BIOR” materiālās bāzes pilnveidošanai zinātniskajiem pētījumiem un laboratorisko analīžu nodrošināšanai 2023.gadā”.
 • Projekta ietvaros tiks iegādāts augstās izšķirtspējas masspektrometra (AEŠH-AIMS/MS) komplekts (t.i., Augstās izšķirtspējas masspektrometrs, šķidruma hromatogrāfs un Programmas nodrošinājums.
 • Projekta izmaksas 484 000,00 EUR.
 • Projekta īstenošanas periods no 2023. gada marta līdz 2024. gada 1. jūnijam.

Informācija sagatavota 21.03.2023