Projekta Nr.1.1.1.5/18/I/003 “Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta “BIOR” dalība Eiropas Pētniecības telpā” aktualitātes laika periodā no 2022.gada 1.janvāra līdz 2022.gada 31.martam

2021.gada 4.ceturksnī sagatavots un 2022.gada 18.janvārī iesniegts projekts “AQUIRE: Development of aone Health focused research program for Latvian Wastevater systems through integrative multiomics” uzsaukumā HORIZON-WIDERA-2021-ACCESS-03 konsorcija ietvaros ķīmijas un vides zinātņu pētniecības jomās, Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR"  ir sadarbības partneris.

Projekta Nr.1.1.1.5/18/I/003 “Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta “BIOR” dalība Eiropas Pētniecības telpā” kopējās plānotās izmaksas 125 619.05 EUR, t.sk. 85% ERAF finansējums 106 776.70 EUR un 15% valsts finansējums 18 442.95 EUR. 

Projekta plānotais īstenošanas ilgums 56 mēneši – no 2018. gada 1. maija līdz 2022. gada 31. decembrim. 

Publikācija sagatavota 29.03.2022.