Projekta Nr.1.1.1.5/18/I/003 “Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta “BIOR” dalība Eiropas Pētniecības telpā” aktualitātes laika periodā no 2021.gada 1.augusta līdz 2021.gada 31.oktobrim

 

Pārskata periodā sagatavots un 2021.gada 6.oktobrī iesniegts projekta pieteikums sabiedrības veselības un ķīmijas pētniecības jomās Apvārsnis 2020 uzsaukuma “Fair, healthy and environmentally-friendly food systems from primary production to consumption” konsorcija ietvaros, kur Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR"  ir sadarbības partneris: “Bring Aflatoxins and BIogenic amines Threats UNDER control in baby food systems through new identification methods and innovative risk assessment and management” (akronīms BABI-THUNDER).

Pārskata periodā saņemts projekta “Detect, understand and control LA-MRSA in PIg herds and pig farmErs to fight AMR – participatOry epidemioloGy tailored by sImulation modelling needs” (PIEROGI), kurš tika iesniegts 2021.gada jūlijā Apvārsnis 2020 uzsaukuma “One Health interventions to prevent or reduce the development and transmission of AMR” 2.kārtā, novērtējums: “virs kvalitātes sliekšņa novērtēts”.

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" pētnieki 2021.gada 12.-16.oktobrī piedalījās trīspadsmitajā Eiropas Multikolokvija Parazitoloģijā konferencē, kas norisinājās attālināti.

Projekta kopējās plānotās izmaksas 125 619.05 EUR, t.sk. 85% ERAF finansējums 106 776.70 EUR un 15% valsts finansējums 18 442.95 EUR. 

Projekta plānotais īstenošanas ilgums 56 mēneši – no 2018. gada 1. maija līdz 2022. gada 31. decembrim. 

Publikācija sagatavota 29.10.2021.