Projekta Nr.1.1.1.5/18/I/003 “Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta “BIOR” dalība Eiropas Pētniecības telpā” aktualitātes laika periodā no 2021.gada 1.novembra līdz 2022.gada 31.janvārim

Pārskata periodā saņemts projekta “Bring Aflatoxins and BIogenic amines Threats UNDER control in baby food systems through new identification methods and innovative risk assessment and management” (akronīms BABI-THUNDER) novērtējums “virs kvalitātes sliekšņa novērtēts”. Projekts tika sagatavots un iesniegts  sabiedrības veselības un ķīmijas pētniecības jomās Apvārsnis 2020 uzsaukumā “Fair, healthy and environmentally-friendly food systems from primary production to consumption” konsorcija ietvaros, Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR"  ir sadarbības partneris.

2021.gada 4.cetukstnī sagatavots un 2021.gada 15.decembrī iesniegts projekta pieteikums "Preventing zoonoses by screening Avian Influenza Virus (AIV) in wildlife birds and poultry using a novel rapid point of care system"  (akronīms - POC4AIV)  ERA-NET ICRAD uzsaukuma
“One Health Approach to Zoonoses Research and Innovation” 1.kārtā.

 

Projekta kopējās plānotās izmaksas 125 619.05 EUR, t.sk. 85% ERAF finansējums 106 776.70 EUR un 15% valsts finansējums 18 442.95 EUR. 

Projekta plānotais īstenošanas ilgums 56 mēneši – no 2018. gada 1. maija līdz 2022. gada 31. decembrim. 

Publikācija sagatavota 30.01.2022.