l l l

Ar Zivju fonda padomes lēmumu 2019.gada 26.aprīlī (padomes sēdes protokols Nr. 4.1.-28e/5/2019) apstiprināta divu projektu realizācija

Pasākuma „Zinātniskās pētniecības programmu finansēšana un līdzdalība starpvalstu sadarbībā zinātniskajos pētījumos zivsaimniecībā, izņemot tādu iesniegto programmu un pētījumu finansēšanu, kuri pretendē uz finansējuma saņemšanu no citu valsts vai Eiropas Savienības fondu finansējuma” ietvaros apstiprināti divi projektu pieteikumi: 

Nr.2.3. „Mencu aknu parazītu sugas identifikācija”.

Projekta mērķis ir identificēt parazītu sugu un novērtēt parazīta ietekmi uz mencas veselību. 2018. gadā BIOR veiktie pētījumi parādīja, ka 26 %  mencu ir inficētas ar nematožu kāpuriem,  invāzijas intensitāte svārstās no 0 līdz 80 parazītiem vienai zivij. Visiem konstatētiem parazītiem kāpuru morfoloģiskā uzbūve ir līdzīga un suga nav nosakāma ar mikroskopijas metodi. Lai precīzi novērtētu parazīta ietekmi uz mencas veselību un iespējamo ietekmi uz mencas krājumu, kā arī risku cilvēka veselībai, ir jānosaka parazīta suga. Lai noteiktu parazīta sugu, tiks veikti padziļināti laboratoriskie izmeklējumi, izmantojot molekulārās analīzes metodes. Pētījuma izmeklējumu rezultāti tiks apkopoti un iekļauti Nacionālajā ziņojumā ICES Jūras dzīvnieku patoloģiju un slimību darba grupā  (ICES WGPDMO) 2020. gadā.

Projekta īstenošana notiek laika posmā no 2019.gada aprīļa līdz oktobrim un tā publiskais piešķirtais finansējums ir 1615.00 EUR apmērā.

Nr.2.4. „Latvijas zušu novērtējums pirms migrācijas uz Sargasu jūru”.

Projekta mērķis ir veikt zinātniski pamatotu novērtējumu par migrējošo Eiropas zušu (Anguilla anguilla) veselību, fizioloģisko stāvokli un to spēju aizpeldēt līdz nārsta vietai Sargasu jūrā. Šajā pētījumā paredzēts analizēt kopējo lipīdu daudzumu uz nārstu migrējošajos zušos, lai novērtētu to spēju sekmīgi veikt nārsta migrāciju, kā arī analizēt noturīgo organisko piesārņotāju (NOP) un smago metālu koncentrāciju, kas ietekmē lipīdu uzkrāšanās efektivitāti. Projektā iegūtie rezultāti ļaus novērtēt zušu krājuma veselības stāvokli un izmantot pētījuma rezultātus izstrādājot gan Zivju resursu mākslīgās atražošanas plāna 2017.-2020. gadam novērtējumu, gan plānojot rekomendācijas nākamajai  Valsts zivju resursu atražošanas programmai.

Projekta īstenošana notiek laika posmā no 2019.gada maija līdz oktobrim un tā publiskais piešķirtais finansējums ir 9394,40 EUR apmērā.

Projektu īstenošanu atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.

 

Publikācija sagatavota 09.05.2019.