EJZF pasākuma ietvaros apstiprināts Nr.18-00-F02205-000002 „Zinātniskā institūta "BIOR" Akvakultūras pētniecības un izglītības centra konsultāciju sniegšana akvakultūras saimniecībām”

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR" Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda Rīcības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma "Akvakultūras saimniecībām paredzēti pārvaldības un konsultāciju pakalpojumi" ietvaros uzsāk īstenot projektu nr. Nr. 18-00-F02205-000002 „Zinātniskā institūta "BIOR" Akvakultūras pētniecības un izglītības centra konsultāciju sniegšana akvakultūras saimniecībām”.

Mērķis ir akvakultūras saimniecību vispārējās veiktspējas un konkurētspējas palielināšana un to darbības negatīvās ietekmes uz vidi samazināšana, atbalstot akvakultūras saimniecībām paredzētu pārvaldības un konsultāciju pakalpojumu izveidi.

Mērķa sasniegšanai interesentiem tiek piedāvātas praktiskās un teorētiskās zināšanas un pakalpojumi, kas ir pieejami zinātniskā institūta BIOR zivju audzētavā “Tome”, tās filiālēs, Akvakultūras, pētniecības un izglītības centrā, institūta laboratorijās un citās tā nodaļās. Kā arī tiks piesaistīti eksperti no citām gan vietējām, gan ārvalstu institūcijām un organizācijām, akvakultūras jomas tiešajos jautājumos, kā arī ar to saistītajos juridiskajos, ekonomiskajos, zivsaimniecības attīstības rīcības programmu jautājumos un citos konsultatīvajos pakalpojumos, lai veicinātu videi ilgtspējīgu, resursu ziņā efektīvu, inovatīvu, konkurētspējīgu un uz zināšanām balstītu akvakultūras attīstību.

Laika posmā no 2019. gada 1. februāra līdz 2019. gada 31. decembrim BIOR plāno organizēt individuālās un kolektīvās konsultācijas akvakultūras saimniecību īpašniekiem, darbiniekiem un pilnvarotajām personām. Viena saimniecība drīkst apmeklēt vienu konsultāciju vai semināru par katru tēmu.

Projekts tiek īstenots pa daļām:
1. līdz līdz 2019.gada 8.jūlijam, publiskais finansējums EUR 8 828,94 (astoņi tūkstoši astoņi simti divdesmit astoņi euro, 94 centi);

2. līdz 2019.gada 8.oktobrim, publiskais finansējums EUR 32 121,47 (trīsdesmit divi tūkstoši viens simts divdesmit viens euro, 47 centi);

3. līdz 2020.gada 8.janvārim, publiskais finansējums EUR 39 537,23 (trīsdesmit deviņi tūkstoši pieci simti trīsdesmit septiņi euro, 23 centi).

Projekta sagaidāmie rezultāti tiks mērīti pēc apmācāmo skaita. Ir plānots apmācīt no 20 līdz 30 dažādu akvakultūras saimniecību pārstāvjus. Pieļaujot, ka uz dažādām tēmām var ierasties dažādi saimniecības pārstāvji, esam uzstādījuši sasniedzamo rezultātu apmācāmo cilvēku skaits: no 30 līdz 60.

Projekta kopējās plānotās attiecināmās izmaksas 82 774,06 EUR apmērā, kur publiskais finansējums tiek nodrošināts 80 487,64 EUR apmērā. Vairāk informācijas par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē.


Publikācija sagatavota 25.03.2019.