1.1.1.2. pasākuma "Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts"  ietvaros apstiprināts pētniecības pieteikums Nr.1.1.1.2/VIAA/2/18/248 „Vienlaicīga olbaltumvielu un mikroelementu atgūšana no pārtikas atkritumu plūsmām un lauksaimniecības atlieku pārstrāde produktos ar augstu pievienoto vērtību”

1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.2. pasākuma "Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts" ietvaros apstiprināts pētniecības pieteikums Nr.1.1.1.2/VIAA/2/18/248 „Vienlaicīga olbaltumvielu un mikroelementu atgūšana no pārtikas atkritumu plūsmām un lauksaimniecības atlieku pārstrāde produktos ar augstu pievienoto vērtību”. Projektu īstenos pēcdoktorants Artis Robalds. 

Pētījuma mērķis ir noskaidrot iespējas izmantot biosorbentus vienlaicīgai olbaltumvielu un mikroelementu saistīšanai no ūdens šķīdumiem. Galvenās darbības ietver biosorbentu atlasi un raksturošanu, kā arī sorbcijas pētījumu veikšanu, lai identificētu materiālu ar augstāko sorbcijas kapacitāti attiecībā pret mikroelementiem un olbaltumvielām. Pētniecības pieteikuma ietvaros paredzēts izstrādāt vismaz 2 zinātniskos rakstus, kas publicēti žurnālos vai konferenču rakstu krājumos, kuru citēšanas indekss sasniedz vismaz 50 procentus no nozares vidējā citēšanas indeksa. Pētniecības pieteikums atbilst Latvijas Viedās specializācijas stratēģijas 1.prioritātei, kas ir efektīvāka pirmapstrādes produktu izmantošana augstākas pievienotās vērtības produktu ražošanai, jaunu materiālu un tehnoloģiju radīšana un pielietošanas dažādošana un 6.prioritātei - attīstīta zināšanu bāze un cilvēkkapitāls zināšanu jomās, kurās Latvijai ir salīdzinošās priekšrocības un, kas ir nozīmīgas tautsaimniecības transformācijas procesā: zināšanu-ietilpīga bioekonomika. Pētniecības pieteikums ir ar saimniecisko darbību nesaistīts rūpnieciskais pētījums. 

Sadarbības iestāde VIAA. Projekta ilgums 36 mēneši. Projekta kopējās izmaksas 133 805,88 EUR, no kurām 85% (113 73,99 EUR) ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums.

Publikācija sagatavota 12.10.2018.

logo