1.1.1.2. pasākuma "Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts"  ietvaros apstiprināts pētniecības pieteikums Nr.1.1.1.2/VIAA/2/18/247 „Ultra-augstas izšķirtspējas masspektrometrija kā efektīvs darbarīks pārtikas piesārņojuma analīzei: jauno analītisko metožu izstrāde un pielietošana reāliem paraugiem”

1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.2. pasākuma "Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts" ietvaros apstiprināts pētniecības pieteikums Nr.1.1.1.2/VIAA/2/18/247 „Ultra-augstas izšķirtspējas masspektrometrija kā efektīvs darbarīks pārtikas piesārņojuma analīzei: jauno analītisko metožu izstrāde un pielietošana reāliem paraugiem”. Projektu īstenos institūta BIOR vadošais pētnieks Dzintars Začs. 

Pētījuma mērķis ir veicināt jauno zinātnieku iesaisti Latvijas prioritāro bioekonomikas nozaru attīstības stiprināšanā, izstrādājot jaunas instrumentālās metodes regulētiem un “jauniem” pārtikas piesārņotājiem (piem., pesticīdi, veterināras zāles un liesmas slāpētāji), izmantojot augstas izšķirtspējas (AI) un ultra-augstas izšķirtspējas (UAI) masspektrometriju (MS). Projekts balstās uz AIMS un UAIMS priekšrocībām pārtikas analītiskajā ķīmijā. Izstrādāto metožu pielietošana Latvijas pārtikas produktu analīzēm ļaus izvērtēt Latvijas pārtikas piesārņojuma statusu. Projektam ir tieša ilgtermiņa sasaistē ar Latvijas Viedās specializācijas stratēģijas (VSS) mērķiem - inovatīvu metožu izstrādi pārtikas kvalitātes kontrolei un piesārņotāju mazināšanai, veicinot prioritārās tautsaimniecības nozares – pārtikas produktu drošību un konkurētspēju. Projekts veicinās sabiedrības informētību par pārtikas drošību un nodrošinās zināšanu nodošanu Latvijas pārtikas sektora speciālistiem un ražotājiem. Galvenie pētījuma rezultāti tiks apkopoti: 5 zinātniskās publikācijas, kas publicētas žurnālos vai konferenču rakstu krājumos, kuru citēšanas indekss sasniedz vismaz 50 procentus no nozares vidējā citēšanas indeksa; 4 konferences; 1 raksts populārzinātniskajā žurnālā. Projekta īstenošana atbalstīs Latvijas pārtikas nekaitīguma kontroli un stiprinās Latvijas produktu konkurētspēju ES tirgos. Pētniecības pieteikums ir ar saimniecisko darbību nesaistīts rūpnieciskais pētījums. 

Sadarbības iestāde VIAA. Projekta ilgums 36 mēneši. Projekta kopējās izmaksas 133 805,88 EUR, no kurām 85% (113 734.98 EUR) ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums.

Publikācija sagatavota 12.10.2018.
 

logo