Apstiprināts ERAF projekta pieteikums ‘’Zinātniskā institūta BIOR pētniecības resursu koncentrēšana un institucionālās kapacitātes stiprināšana’’ (Nr.1.1.1.4/17/I/006)

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1.4. pasākuma "P&A infrastruktūras attīstīšana viedās specializācijas jomās un zinātnisko institūciju institucionālās kapacitātes stiprināšana" ietvaros Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta “BIOR” izstrādātā projekta "Zinātniskā institūta BIOR pētniecības resursu koncentrēšana un institucionālās kapacitātes stiprināšana” mērķis ir paaugstināt zinātniskā institūta “BIOR” pētniecisko kapacitāti, veicot resursu koncentrāciju un pētniecības infrastruktūras modernizāciju, tādējādi nodrošinot institūta maksimāli lietderīgu pienesumu Latvijas tautsaimniecībai Latvijas viedās specializācijas jomās un starptautiskā konkurētspējā ilgtermiņā. 

Projekta kopējās plānotās izmaksas 6 475 654 EUR, t.sk. ERAF finansējums 5 208 902 EUR un privātās neattiecināmās izmaksas 25 000 EUR. 

Projekta plānotais īstenošanas ilgums 35 mēneši – no 2017.gada novembra līdz 2020.gada septembrim. 

 

Informācija sagatavota 2017.gada septembrī.

eraf