logo

Apstiprināts ERAF projekta pieteikums ‘’ Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" dalība Eiropas Pētniecības telpā’’ (Nr.1.1.1.5/18/I/003)

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.5. pasākuma "Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās" 2.kārtas ietvaros ir apstiprināts projekts Nr. 1.1.1.5/18/I/003 “Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" dalība Eiropas Pētniecības telpā” un parakstīta vienošanās ar Centrālo Finanšu līgumu aģentūru (CFLA). 

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta BIOR izstrādātā projekta ““Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" dalība Eiropas Pētniecības telpā” mērķis ir daudzpusējas sadarbības projektu pieteikumu izstrāde “Apvārsnis 2020” un Eiropas Savienības 9.Ietvara programmās un dalība starptautiskos pētniecības, mobilitātes un sadraudzības pasākumos, tādējādi sekmējot Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta BIOR starptautisko atpazīstamību un Latvijas pētniecības līdzdalību un attīstību kopējā Eiropas Pētniecības telpā. 

Ar saimniecisku darbību nesaistīta projekta īstenošana sekmēs Latvijas tautsaimniecības transformāciju uz augstākas pievienotās vērtības radīšanu un efektīvāku resursu izmantošanu un izaugsmi nozarēs, kurās jau eksistē vai ir iespējams radīt jaunus produktus un pakalpojumus. BIOR daudzpusējas sadarbības projektu izstrāde “Apvārsnis 2020” un Eiropas Savienības 9.Ietvara programmās sekmēs tādas Latvijas viedās specializācijas prioritātes kā „zināšanu bāze” un specializācijas jomas – zināšanu ietilpīga bioekonomika; biomedicīna, medicīnas tehnoloģija, biofarmācija un biotehnoloģija. 

Projekta mērķa sasniegšanai tiks attīstīta un pilnveidota institūta BIOR zinātniskā personāla kapacitāte, īstenojot projektā plānotās darbības: 

  • Tīklošanās, mobilitātes pasākumi, lai iesaistītos starptautiskos konsorcijos un programmas "Apvārsnis 2020" un ES 9.IP projektos. 
  • Starptautiskais zinātniskais simpozijs Rīgā (Latvija): "Pārtikas drošība, dzīvnieku veselība un vide: līdzšinējā pieredze un nākotnes izaicinājumi kopējā Eiropas pētniecības telpā''. 
  • Programmas "Apvārsnis 2020" un ES 9.IP projektu pieteikumu sagatavošana. 

Projektā plānotie galvenie rezultāti

  • Tiks nodrošināta dalība 16 starptautiskās zinātniskās konferencēs. 
  • Īstenoti 4 mobilitātes braucieni pie sadarbības partneriem.
  • Īstenoti 2 dalības pasākumi partnerības biržās un informācijas dienās. 
  • Īstenots 1 starptautiskais zinātniskais simpozijs Latvijā, kas stiprinās pētniecības organizāciju esošo starpinstitucionālo sadraudzību un pētniecisko kapacitāti un izvirzīs jaunus pētniecības mērķus Latvijas un starptautiskā mērogā. 
  • Virs kvalitātes sliekšņa novērtēti vismaz 6 programmas "Apvārsnis 2020" un ES 9.IP projektu pieteikumi. 

 

Projekta kopējās plānotās izmaksas 122 257.65 EUR, t.sk. 85% ERAF finansējums 103 919.00 EUR un 15% valsts finansējums 18 338.65 EUR. 

Projekta plānotais īstenošanas ilgums 56 mēneši – no 2018. gada 1. maija līdz 2022. gada 31. decembrim. 

 

Publikācija sagatavota 2018. gada 24. aprīlī