Apstiprināts EJZF projekts Nr.19-00-F02201-000002 "Zivju audzētavas ''Tome" nacionālas nozīmes inovāciju infrastruktūras centra akvakultūrā izveide"

Lauku atbalsta dienests apstiprinājis Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta ”BIOR” (turpmāk tekstā - Institūts “BIOR”) projekta pieteikumu "Zivju audzētavas ''Tome" nacionālas nozīmes inovāciju infrastruktūras centra akvakultūrā izveide'', kas tika iesniegts Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) pasākuma “Inovācija” 6.kārtas projektu konkursā.

Projekta mērķis ir izveidot inovāciju infrastruktūru, kas turpmāk kalpos par bāzes vietu inovāciju ieviešanai akvakultūras nozarē. Izveidotais centrs būs inovāciju atbalsta un pieredzes pārneses vieta nacionālā mērogā.

Projekta mērķis ilgtermiņā ir veicināt profesionālas un inovatīvas Latvijas akvakultūras nozares attīstību, radot iespēju akvakultūras uzņēmējiem piekļūt gan tradicionālajām pamatzināšanām, apmācībām, prasmju apguves pasākumiem un konsultatīvajiem pakalpojumiem, gan arī radīt iespēju pieredzes apmaiņai un savstarpējās mācīšanās iespējām inovatīvā vidē, piekļuvi zinātnei un inovatīvu metožu apgūšanai, lai tās praktiski ieviestu tautsaimniecībā.

Projektā plānotās darbības:

1. Eksperimentālas recirkulācijas tipa zivju audzētavas, kas izvietota zinātniskai pētniecībai paredzētā ēkā un aprīkota ar inovatīvām tehnoloģijām, būvniecība.

2. Zivju izturēšanas, inkubācijas un audzēšanas aprīkojuma piegāde un uzstādīšana.

Īstenojot projektā plānotās darbības, tiks īstenoti arī Institūta “BIOR” attīstības stratēģijā 2015.-2020. gadam noteiktie mērķi un uzdevumi. Projekta īstenošana sekmēs Latvijas tautsaimniecības transformāciju uz augstākas pievienotās vērtības radīšanu un efektīvu resursu izmantošanu un izaugsmi nozarēs, kurās jau eksistē vai ir iespējams radīt jaunus produktus un pakalpojumus.

Projekta īstenošanas laiks ir 36 mēneši - no 2020. gada aprīļa līdz 2024. gada aprīlim.

Projekta attiecināmās izmaksas ir 4 690 227 EUR un publiskā finansējuma atbalsta intensitāte 100% apmērā. 

Vairāk informācija par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu pieejama Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē

 

l

Informācija sagatavota 20.04.2020.