Apstiprināts Latvijas vides aizsardzības fonda finansēts sadarbības projekts vides politikas veidošanai un īstenošanai

Valsts budžeta apakšprogrammas „Vides aizsardzības projekti” projektu konkursa „Multisektoriālie projekti” aktivitātē „Sadarbības projekti vides politikas veidošanai un īstenošanai” ietvaros 17.jūnijā ar fonda padomes lēmumu apstiprināts Institūta “BIOR” projekta pieteikums:

“Latvijas upju ierindošana prioritārā secībā pēc to esošās un potenciālās nozīmes zivju faunas saglabāšanā” (Reģ.Nr.1 08/43/2020).

Projektā tiks apkopota un izvērtēta informācija par Latvijas upēm, lai novērtētu to esošo un potenciālo nozīmi aizsargājamo zivju sugu aizsardzībā, kā arī ihtiofaunas daudzveidības un saimnieciski izmantojamo zivju resursu saglabāšanā. Projekta rezultātā tiks izveidots publiski pieejams upju saraksts, kurā prognozēta sagaidāmā zivju faunas stāvokļa uzlabošanās pēc noteiktu apsaimniekošanas pasākumu (migrācijas nodrošināšana, dzīvotņu platības palielināšana u.c.) īstenošanas. Šāds saraksts ir nepieciešams, lai nodrošinātu zinātniski pamatotu apsaimniekošanas pasākumu plānošanu un palielinātu to efektivitāti. Šāda saraksta pastāvēšana būtu nozīmīgs priekšnosacījums Eiropas jūrlietu un zivsaimniecības fonda un cita finansējuma piesaistei un iespējami mērķtiecīgai izmantošanai.

l