Aicinām pieteikties akvakultūras saimniecības uz konsultācijām

EJZF projekta Nr. 18-00-F02205-000001„Zinātniskā institūta "BIOR" Akvakultūras pētniecības un izglītības centra konsultāciju sniegšana akvakultūras saimniecībām” ietvaros interesentiem tiek  piedāvātas praktiskās un teorētiskās zināšanas un pakalpojumi, kas ir pieejami zinātniskā institūta "BIOR" zivju audzētavā “Tome”, tās filiālēs, Akvakultūras pētniecības un izglītības centrā un Institūta laboratorijās, kā arī ir plānots piesaistīt ekspertus no citām vietējām un ārvalstu institūcijām.

Projektā piedāvātās aktivitātes ir sadalītas četrās jomās, kopumā aptverot deviņas tēmas: 

  1. Joma 1, tēma: Atbilstība tiesību aktu prasībām vides jomā;
  2. Joma 2, tēma: Atbilstība dzīvnieku labturības, sanitāro un drošības un sabiedrības veselības tiesību aktu prasībām;
  3. Joma 3, tēma: Tirdzniecības un darījumdarbības stratēģijas;
  4. Joma 4, tēma: Saimniecības patreizējās situācijas novērtējums;
  5. Joma 4, tēma: Akvakultūras saimniecību attīstības un pilnveides plānu un projektu izvērtēšana;
  6. Joma 4, tēma: Akvakultūras dzīvnieku audzēšanas metodes;
  7. Joma 4, tēma: Akvakultūras dzīvnieku slimības;
  8. Joma 4, tēma: Akvakultūras dzīvnieku pavairošana;
  9. Joma 4, tēma: Akvakultūras dzīvnieku barošana.

Par projekta dalībnieku var kļūt jebkura Pārtikas un veterinārajā dienestā reģistrēta akvakultūras dzīvnieku audzētava (turpmāk – akvakultūras saimniecība), kura piesaka konsultācijām īpašnieku, dalībnieku vai citu akvakultūras saimniecības norīkotu personu. Visas konsultācijas un apmācības tiek segtas no projekta finansējuma. Latvijā notiekošās aktivitātes tiek finansētas 100% apmērā, savukārt ārvalstīs notiekošās aktivitātes tiek atbalstītas 80% apmērā, akvakultūras saimniecībai no saviem līdzekļiem piemaksājot atlikušos 20%.

zivis

Viena saimniecība var pieteikties konsultācijām katras projekta jomas vienā aktivitātē (individuālajā vai kolektīvajā konsultācijā, vai apmācībā), līdz ar to katra saimniecība var saņemt 4 konsultācijas vai apmācības. 

Pieteikties iespējams Akvakultūras pētniecības un izglītības centrā vai sūtot e-pastu projekta koordinatorei Ilzei Rutkovskai (ilze.rutkovska@bior.lv; tālr. 67027108, 20232017).

Konsultācija var izpausties gan kā teorētiska informācija klātienē kādā konkrētā jautājumā, gan kā esošas vai plānotas iekārtas vai objekta izvērsts izvērtējums. Konsultācijas var ietvert ļoti plaša spektra informāciju, sākot no akvakultūras dzīvnieku audzēšanas līdz pat ražošanas ietekmei uz vidi, konkrētā brīdī vai ilgākā laika periodā, un gala rezultātā tiks izveidots ekspertu sagatavots slēdziens. 

Papildus ir plānoti vairāki semināri par zivju audzēšanu, to veselību, produkcijas realizāciju un citām tēmām ar ārvalstu vieslektoru dalību. Detalizētāka informācija par semināriem būs pieejama Zinātniskā institūta "BIOR" interneta vietnē (www.bior.lv)

Projekta kopējās plānotās attiecināmās izmaksas 101 198.95 EUR apmērā, kur EJZF finansējums tiek nodrošināts 100% apmērā. 
Vairāk informācijas par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē.

logo

Publikācija sagatavota 13.08.2018.