logo

 

 

 

3Rs Nacionālā Komiteja
Zinātniskiem mērķiem izmantojamo dzīvnieku aizsardzībai, 3Rs integrācijai pētniecībā
 

Saskaņā ar Dzīvnieku aizsardzības likumu:

 • Valsts zinātniskais institūts "Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR"" izveido zinātniskiem mērķiem izmantojamo dzīvnieku aizsardzības komiteju (Nacionālā Komiteja) un koordinē tās darbību.
 • Nacionālajā komitejā iekļauj zinātnisko institūciju, biedrību un nodibinājumu pārstāvjus, kas darbojas dzīvnieku aizsardzības un labturības jomā.

Nacionālā Komiteja ar Institūta “BIOR” direktora rīkojumu izveidota 2015. gada maijā. Tās sastāvā iekļauti zinātnieki no tiem Latvijas zinātniskajiem institūtiem, kuri pētījumos, diagnostiskā vai izglītības apguvē izmanto izmēģinājumu dzīvniekus. 

Nacionālajā Komitejā pārstāvētas sekojošas zinātniskās institūcijas:

 • Institūts “BIOR”
 • Latvijas Organiskās sintēzes institūts
 • Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs
 • Latvijas Universitāte – Medicīnas un Bioloģijas fakultāte
 • Latvijas Lauksaimniecības universitāte – Veterinārmedicīnas fakultāte
 • Rīgas Stradiņa Universitāte
 • Daugavpils Universitāte

Komitejas darbību reglamentē:

Nacionālā Komiteja:

 • konsultē ES un LV kompetentās iestādes un dzīvnieku labturības struktūras 3Rs jomā un nodrošina labas paraugprakses apmaiņu
 • veic informācijas apmaiņu ar citu ES dalībvalstu kompetentajām institūcijām par izmēģinājumu dzīvnieku labturības struktūru (DzLS) darbību; izmēģinājumu projektu izvērtēšanu, u.c. paraugprakses pieredzi saistībā ar 3Rs
   

Nacionālā Komiteja darbojas arī EURL ECVAM (EU Reference Laboratory for alternatives to animal testing) konsultāciju un informācijas apmaiņas tīklā “PARERE” (Preliminary Assessment of REgulatory RElevance)

 

Kontakti

Dr. med. vet., Iveta Kociņa 

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" vadošā pētniece, Riska novērtēšanas un epidemioloģijas nodaļas vecākā eksperte

E-pasts: iveta.kocina@bior.lv

Tālr. 28365723 

ES dalībvalstu Nacionālo Komiteju pārstāvniecība un kontaktinformācija

PARERE pārstāvniecība un kontaktinformācija

 

Zinātniskiem mērķiem izmantojamo dzīvnieku aizsardzības komitejas informācijas apmaiņas portāls