Sadarbībā ar: 

 efsa

 

European Food Safety Authority (EFSA)

EFSA AHAW Network

 

Aktualitātes par dzīvnieku aizsardzību nonāvēšanas laikā

Padomes 2009. gada 24. septembra Regula (EK) Nr.1099/2009 “PAR DZĪVNIEKU AIZSARDZĪBU NONĀVĒŠANAS LAIKĀ” 20. pants

Zinātniskais atbalsts

Katra dalībvalsts nodrošina, ka ir pieejams pietiekams, neatkarīgs zinātnisks  atbalsts, lai pēc kompetento iestāžu lūguma palīdzētu tām, sniedzot:

  • Zinātniskas un tehniskas zināšanas saistībā ar kautuvju apstiprināšanu, kā arī izstrādājot jaunus apdullināšanas paņēmienus;
  • Zinātniskus atzinumus par ražotāja sagatavotajām instrukcijām par savaldīšanas un apdullināšanas iekārtu lietošanu un apkopi;
  • Zinātniskus atzinumus par labas prakses rokasgrāmatām, kas izstrādātas tās teritorijā sakarā ar šīs regulas mērķiem;
  • Ieteikumus šīs regulas piemērošanai, jo īpaši saistībā ar pārbaudēm un revīzijām;
  • Atzinumus par atsevišķu struktūru spējām un piemērotību īstenot 21. panta 2. punktā noteikto (eksāmenu organizēšana, sertifikātu izdošanu).

MK 2013. gada 8. janvāra noteikumu Nr. 21  “Kaušanai paredzēto lauksaimniecības dzīvnieku aizsardzības prasības” 4. punkts nosaka, ka:
Regulas Nr. 1099/2009 20. pantā noteikto zinātnisko atbalstu nodrošina valsts zinātniskais institūts "Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR"".

Kontakti

Zinātniskā atbalsta kontaktpersona
Dr. med. vet., Iveta Kociņa

Riska novērtēšanas un epidemioloģijas nodaļas vecākā eksperte

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR"

E-pasts: iveta.kocina@bior.lv

Kontaktpunkts Latvijā EFSA “AHAW Network”

 

Citi kontakti

  • Zemkopības Ministrija: https://www.zm.gov.lv/veterinarija/statiskas-lapas/labas-prakses-rokasgramata-dzivnieku-aizsardziba-kausanas-nonavesanas-?id=3072#jump

Kontaktpersona: Veterinārais un pārtikas departamenta Dzīvnieku tirdzniecības, labturības un barības nodaļas vadītāja Liene Ansone, e- pasts: liene.ansone@zm.gov.lv

  • Pārtikas un veterinārais dienests: http://www.pvd.gov.lv

Kontaktpersona: Dzīvnieku izcelsmes produktu ražošanas uzraudzības daļas vadītājs Arvīds Zirnis, e-pasts:  arvids.zirnis@pvd.gov.lv

  • Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs: www.llkc.lv


Ar LR Zemkopības ministrijas atbalstu ir izstrādāta Labas prakses rokasgrāmata dzīvnieku aizsardzībā kaušanas (nonāvēšanas) laikā

  • Rokasgrāmata būs kā mācību līdzeklis dzīvnieku kopēju, dzinēju un kāvēju, kā arī dzīvnieku labturības inspektoru apmācībai kvalifikācijas sertifikāta iegūšanai un zināšanu papildināšanai;
  • Rokasgrāmatā ietverto pasākumu ievērošana un kvalificēta izpilde sekmēs dzīvnieku aizsardzības prasību nodrošināšanu, augstākās kvalitātes gaļas iegūšanu, pozitīvi ietekmēs darba drošību kautuvēs un paaugstinās uzņēmēju konkurētspēju.

1st meeting of National Contact Points on (EC) 1099/2009 26 - 27 May 2016, Parma

Scientific support regarding the protection of animals at the time of killing as per Art 20, COUNCIL REGULATION (EC) No 1099/2009 - Overview of existing resources as reported by NCP, May 2016
Scientific Network on Risk Assessment in Animal Health and Welfare Minutes of the 1st meeting of National Contact Points established under Art 20 Council Regulation (EC) 1099/2009 (Held on 26-27 May 2016, Parma)
Feedback from Switzerland on Animal Welfare at Slaughter Peter Jakob, Federal Food Safety and Veterinary Office Switzerland
DISA, Animal Welfare at Slaughter - online teaching material,Lotta Berg,Department of Animal Environment and Health, And Swedish Centre for Animal Welfare Swedish University of Agricultural Sciences, Sweden
Request for a Scientific opinion on animal welfare aspects in respect of the slaughter or killing of pregnant livestock species (cattle, pigs, sheep, goats, horses) Request from Denmark, Germany, the Netherlands and Sweden
Overview report on FVO audits of welfare at slaughter
Implementation of partial aspects according Council Regulation (EC) No. 1099/2009 in Germany: guides to good practice, training courses

Saites

Noteikumi
Regula

Labas prakses rokasgrāmata dzīvnieku aizsardzībā kaušanas (nonāvēšanas) laikā
1.pielikums: Apdullināšanas metožu saraksts un ar to saistītās specifikācijas 
2.pielikums: Ekspluatācijas instrukcija dzīvnieku apdullināšanas boksam
3.pielikums: Apdullināšanas triecienpistoles lietošanas instrukcija 
4.pielikums: Dzīvnieku apdullināšana ar elektrību 
5.pielikums: Ar dzīvnieku labturību saistītie riska faktori kautuvēs, to novērtēšana

Farm Animal Welfare Committee (FAWC) ieteikumi lauksaimniecības dzīvnieku humānai nokaušanai