Zinātniskā padome

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta BIOR (turpmāk - Institūts) galvenā lēmējinstitūcija ir Zinātniskā padome, kuru pārstāv zinātnieki no galvenajiem pētniecības virzieniem - veterinārmedicīna, pārtika un vide, zivsaimniecība. Zinātnisko padomi ievēl uz trīs gadiem Institūta zinātnieku pilnsapulcē.

Zinātniskā padome apstiprina Institūta darbības un attīstības stratēģiju, nosaka Institūta darbības virzienus, ievēl Institūta direktoru un citas amatpersonas akadēmiskajos amatos.

Zinātniskās padomes sastāvs

Padomes priekšsēdētājs
Dr. biol. Georgs Korņilovs    Zivju resursu pētniecības departamenta vadītājs

Padomes locekļi:
Dr.med.vet.,Ph.D. prof. Aivars Bērziņš    Institūta direktors

Dr. biol. Dina Cīrule    Dzīvnieku slimību diagnostikas laboratorijas, Patoloģijas nodaļas vadītāja

Dr.biol. Veronika Buboviča    Dzīvnieku slimību diagnostikas laboratorijas, Virusoloģijas nodaļas vecākā eksperte   

Dr. biol. Janīna Daukšte    Latgales reģionālās laboratorijas Daugavpils nodaļas vadītāja

 
  

PĀRTIKAS DROŠĪBAS, DZĪVNIEKU VESELĪBAS UN VIDES
ZINĀTNISKĀ INSTITŪTA „BIOR” NOLIKUMS

APSTIPRINĀTS
Ar Zinātniskās padomes
2010. gada 05. janvāra sēdes lēmumu Nr. 1

Grozījumi ar 23.04.2013.
Zinātniskās padomes protokolu Nr. 5


Izdots saskaņā ar Zinātniskās darbības likumu


I.    Vispārīgie jautājumi

1.    Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts, turpmāk tekstā – Institūts, ir zemkopības ministra pārraudzībā esošs valsts zinātniskais institūts – atvasināta publiska persona.

2.    Institūta pilnais nosaukums ir Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts „BIOR”. Institūta nosaukums angļu valodā – Institute of Food Safety, Animal Health and Environment „BIOR”. Institūta nosaukums krievu valodā - Hаучный институт пищевой безопасности, здоровья животных и окружающей среды „BIOR”.

3.    Institūta juridiskā adrese ir Lejupes iela 3, Rīga, LV-1076.

4.    Institūts veic zinātnisko darbību un nodrošina atbalstu zinātniskās kvalifikācijas iegūšanā un pilnveidošanā pārtikas, veterinārmedicīnas, vides, zivsaimniecības un citās bioloģijas nozarēs.

5.    Institūta darbības mērķis ir radīt jaunas zināšanas, lai nodrošinātu cilvēku, dzīvnieku un vides veselību, dzīvnieku labturību un drošas un nekaitīgas pārtikas apriti, kā arī zivju un citu ūdens bioloģisko resursu saglabāšanu un sabalansētas un ilgtspējīgas izmantošanas iespējas Latvijā.


II.    Institūta funkcijas, uzdevumi un kompetence

6.    Institūta galvenās funkcijas:

6.1.    veikt zinātnisko darbību pārtikas, veterinārmedicīnas, vides, zivsaimniecības un citās bioloģijas nozarēs, attīstot pielietojamos un fundamentālos pētījumus, lai veicinātu zinātnes, augstākās izglītības un attiecīgo nozaru attīstību un integritāti;

6.2.    sniegt ekspertīzi, zinātnisko pamatojumu un riska novērtēšanu, nozaru attīstības politikas izstrādei;
6.3.    atbilstoši kompetencei, īstenot zivsaimniecības nozarei, zinātniskajai darbībai un valsts monitoringa vajadzībām nepieciešamo datu vākšanas programmu izpildi pārtikas kvalitātes un nekaitīguma, zivsaimniecības un dzīvnieku infekcijas slimību un zoonožu jomā;

6.4.    īstenot projektus, lai novērtētu risku pārtikas nekaitīguma un dzīvnieku infekcijas slimību jomā, nodrošinot sadarbību ar minēto jomu institūcijām un citām organizācijām;

6.5.    veikt zivsaimnieciskās ekspertīzes un sniegt zinātnisko pamatojumu videi draudzīgas, racionālas un ilgtspējīgas zivju resursu apsaimniekošanas organizēšanai Latvijas jurisdikcijā esošajos iekšējos un jūras piekrastes ūdeņos, teritoriālajos ūdeņos un ekonomiskās zonas ūdeņos Baltijas jūrā;

6.6.    pildīt references laboratorijas funkcijas normatīvajos aktos noteiktajās jomās;

6.7.    veikt laboratoriskos un diagnostiskos izmeklējumus saistībā ar valsts uzraudzību un kontroli pārtikas aprites, dzīvnieku veselības un aizsardzības, dzīvnieku barības aprites un veterināro zāļu aprites jomā;

6.8.    īstenot valsts politiku zivju krājumu atražošanas jomā, realizējot Zivju resursu atražošanas valsts programmas pasākumus;

6.9.    atbilstoši kompetencei pārstāve Latvijas intereses un īstenot starptautisko zinātnisko sadarbību, piedaloties un organizējot zinātniskās konferences, seminārus un citus ar zinātnisko darbību saistītus pasākumus;

6.10.    informēt sabiedrību un sniegt konsultācijas par Institūta kompetencē esošiem jautājumiem;

6.11.    veikt citas normatīvajos aktos noteiktās funkcijas.

7.    Lai nodrošinātu funkciju izpildi, Institūts veic šādus uzdevumus:

7.1.  veic pētījumus un attīsta sadarbību pētniecības jomās, kas saistītas ar pārtikas, veterinārmedicīnas, vides, zivsaimniecības un citām bioloģijas nozarēm;

7.2. uztur un attīsta eksperimentālo laboratorisko izmeklējumu metodoloģisko un materiāli tehnisko bāzi medicīnā, veterinārmedicīnā, pārtikas un vides testēšanā un metroloģijā;

7.3. uztur un attīsta kvalitātes pārvaldības sistēmu Institūta struktūrvienībās, un nodrošina Institūta kompetences atzīšanu neatkarīgās atbilstības novērtēšanas institūcijās;

7.4.    veic ihtiocenožu, zivju resursu un to stāvokļa izpēti un monitoringu Latvijas jurisdikcijā esošajos iekšējos un jūras piekrastes ūdeņos, teritoriālajos ūdeņos un ekonomiskās zonas ūdeņos Baltijas jūrā, kā arī Latvijas zvejas rajonos Atlantijas okeānā, novērtē zvejas, makšķerēšanas un vides stāvokļa ietekmi uz zivju resursiem;

7.5.  veic saimnieciskās darbības ietekmē zivju resursiem nodarīto zaudējumu ekspertīzi, novērtē zaudējumus un nosaka kompensācijas veidus, kā arī saskaņo citu personu veikto zaudējumu ekspertīzi un novērtējumus;

7.6.   nodrošina zivju resursu un nozvejas bioloģisko un zivsaimnieciskās darbības ekonomisko datu vākšanu, apkopošanu, datubāzes uzturēšanu un informācijas sniegšanu atbilstoši Latvijas Nacionālajai zivsaimniecības datu vākšanas programmai;

7.7. izvērtē ūdenstilpju licencētās makšķerēšanas nolikumus, ūdenstilpju zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumus, citu personu īstenojamās zivsaimniecības programmas vai projektus zvejai īpašos nolūkos vai zinātniskās izpētes nolūkos, ūdens objektu ekspluatācijas noteikumus un hidrotehnisko būvju drošuma programmas, izvērtējot to atbilstību zivsaimniecības normatīvo aktu prasībām;

7.8. nodrošina zinātniskos ieteikumus un datus pārtikas, veterinārmedicīnas un zivsaimniecības nozaru interešu aizstāvēšanai attiecīgajās Eiropas Komisijas, Eiropas Savienības Padomes struktūrās un to darba grupās un citās starptautiskās organizācijās;

7.9.  veic ražošanas procesu un produktu sertifikāciju atbilstoši normatīvo aktu prasībām;

7.10. veic tirgus izpēti un sniedz publiskus pakalpojumus savas kompetences jomā;

7.11. Institūta kompetences ietvaros konsultē, apmāca un izglīto ieinteresētās personas;

7.12.   veic citus normatīvajos aktos noteiktos uzdevumus.


III.    Institūta pārvalde

8. Institūtu pārvalda tā zinātnieku koleģiālā institūcija – Zinātniskā padome un tās ievēlēts direktors.

9.  Institūta Zinātnisko padomi piecu cilvēku sastāvā – pa diviem no veterinārmedicīnas zinātnes nozares un pārtikas un vides zinātnes nozares un viens no zivsaimniecības nozares, ievēl uz trim gadiem Institūta zinātnieku pilnsapulce.
(grozīts ar 23.04.2013. Zinātniskās padomes protokolu Nr.5)

10.    Institūta zinātnieku pilnsapulce ir lemttiesīga ja tajā piedalās vismaz divas trešdaļas no Institūta zinātnieku skaita.

11.    Pilnsapulci var sasaukt, ja to pieprasa vismaz viena trešdaļa no Institūta zinātniekiem, divas trešdaļas no Zinātniskās padomes locekļiem vai Institūta direktors.
12.    Zinātniskā padome ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vismaz trīs Zinātniskās padomes locekļi. Lēmuma pieņemšanai nepieciešama vairāk nekā puse visu Zinātniskās padomes locekļu balsu.
(grozīts ar 23.04.2013. Zinātniskās padomes protokolu Nr. 5)

13.    Zinātniskās padomes kompetencē ietilpst:

13.1.    zinātniskā institūta zinātniskās darbības galveno virzienu noteikšana;

13.2.    zinātniskā institūta direktora ievēlēšana;

13.3.    Institūta darbības un attīstības stratēģijas apstiprināšana.

14.    Zinātniskā institūta direktors ir augstākā amatpersona, kas vada institūta darbu, īsteno institūta vispārējo administratīvo vadību un bez īpaša pilnvarojuma pārstāv institūtu. Direktora atalgojumu nosaka Institūta Zinātniskā padome.

15.    Direktora kompetencē ietilpst:

15.1.    Institūta administratīvās, organizatoriskās un materiāltehniskās funkcionēšanas nodrošināšana, tajā skaitā Institūta amatpersonu (darbinieku) pieņemšana darbā un atbrīvošana no tā, un to atalgojuma noteikšana;

15.2.    Institūta finanšu līdzekļu un tam valdījumā vai lietošanā nodotās valsts mantas daļas pārvaldīšana un atbildība par to izmantošanu;

15.3.    Institūta Zinātniskās padomes pieņemto lēmumu īstenošana;

15.4.    Institūta attīstības programmu apstiprināšana.

16.  Direktors nav tiesīgs pieņemt lēmumus, kas ietver zinātnisko pētījumu izvērtējumu.


IV.    Noslēguma jautājumi

17.  Visas izmaiņas šajā nolikumā veicamas tikai ar Institūta  Zinātniskās padomes lēmumu.

18.  Šis nolikums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā. 

Uz augšu