Ētikas politika

Katrs "BIOR” darbinieks ir personīgi atbildīgs par par Institūta Ētikas kodeksa normu ievērošanu.

Lai sasniegtu profesijai izvirzītos mērķus, darbinieki ievēro sekojošus ētikas pamatprincipus:

  • neatkarību;
  • godprātīgumu;
  • objektivitāti;
  • profesionālo kompetenci un pienācīgu rūpību;
  • konfidencialitāti;
  • profesionālitāti jebkurā rīcībā.


Situācijās, kas nav atrunātas Ētikas kodeksā,   "BIOR" darbinieki rīkojas saskaņā ar vispārpieņemtajiem uzvedības un morāles principiem.

"BIOR" politika – nodrošināt no jebkādas ārējas ietekmes brīvu testēšanas vai mērlīdzekļu kalibrēšanas veikšanu un objektīvu rezultātu iegūšanu.

 "BIOR" laboratoriju statuss un darba organizācija izslēdz jebkuru laboratorijai nepiederošu personu vai organizāciju komerciālu, finansiālu vai citādu ietekmi uz testēšanu/kalibrēšanu vai testēšanas/kalibrēšanas rezultātiem, kas var apdraudēt uzticību laboratorijas neatkarībai un godīgumam.

 Laboratorija atbild par klienta īpašumtiesību aizsardzību. Atbildība atteicas uz paraugiem, dokumentiem un informāciju.

 "BIOR" nodrošina un kontrolē visu nepieciešamo konfidencialitātes prasību ievērošanu attiecībā pret klientu.

Iegūtie testēšanas/kalibrēšanas rezultāti tiek paziņoti klientam testēšanas pārskatā vai kalibrēšanas sertifikātā, atspoguļojot izmeklējumu gaitā iegūto informāciju, kā arī informāciju, kas ir nepieciešama testēšanas/kalibrēšanas rezultātu interpretācijai.

Testēšanas pārskatus un kalibrēšanas sertifikātus laboratorija izsniedz tikai klientam.

Bīstamu infekcijas slimību konstatēšanas gadījumos laboratorija rīkojas saskaņā ar LR spēkā esošo likumdošanu par bīstamu infekcijas slimību uzliesmojumu konstatēšanu un likvidēšanu, cik tālu tas attiecas uz laboratorijas testēšanas rezultātu paziņošanas kārtību.

Uz augšu