Informācija un dati

Informācijas un datu nodaļas galvenais uzdevums ir zivsaimniecības zinātnes un nozares informatīvais nodrošinājums.

Nodaļas speciālisti gatavo informatīvos pārskatus par zveju, zvejas un zivju apstrādes ekonomiku, iesniedzot tos: 
  • Eiropas Komisijas struktūrām, Zinātniskās, tehniskās un ekonomiskās zivsaimniecības komitejai (STECF) un tās darba un ekspertu grupā;
  • Starptautiskajai Jūras pētniecības padomei (ICES) un Baltijas jūras vides aizsardzības komisijai (HELCOM);
  • nacionālajām iestādēm, tajā skaitā Zemkopības ministrijai, Vides un reģionālās attīstības monistrijai, Lauku atbalsta dienestam (LAD), Valsts vides dienestam (VVD), Centrālajai statistikas pārvaldei (CSP);
  • pašvaldībām, sabiedriskajām organizācijām un uzņēmējiem.

Informatīvie pārskati ar aktuāliem/apkopojušiem datiem tiek sniegti gan nacionālās zivsaimniecības datu vākšanas programmas ietvaros, gan pēc minēto organizāciju pieprasījumiem vai pasūtījumiem. Latvija kā Eiropas Savienības valsts ir iesaistīta Eiropas Kopējās zvejniecības politikas (CFP) un Datu Vākšanas programmas (DCF) īstenošanā, un Latvijas Nacionālās zivsaimniecības datu vākšanas programmas izpilde ietver sevī statistisko un bioloģisko datu ievākšanu un sagatavošanu atbilstoši programmas moduļiem ("Zvejniecības sektora izvērtēšana", "Ekonomiskās situācijas izvērtēšana akvakultūras un zivju apstrādes nozarē", "Zvejas ietekmes sektora uz jūras ekosistēmām izvērtēšana", "Datu pārvaldīšana un izmantošana") un saskaņa ar EK vadlīnijām.
Uzdevumu realizācijai nodaļas speciālisti izmanto CSP un Latvijas zivsaimniecības integrētās kontroles un informācijas sistēmas (LZIKIS) datus, kā arī ievada piekrastes zvejas datus LZIKIS sistēmā. Nodaļas speciālisti veic statistisko datu atlasi, novērtēšanu, grupēšanu, konvertēšanu un pārsūtīšanas procedūras atbilstoši pieprasījumiem, izmantojot savā darbā gan standarta, gan specifisko datu apstrādes programmatūru.

Informācijas un datu nodaļa nodrošina informācijas tehnoloģiju efektīvu izmantošanu atbilstoši departamenta un tā darbinieku vajadzībām, datu drošu glabāšanu un datubāzu uzturēšanu, veic domēna servera un datortīkla administrēšanu.

Nodaļa administrē un pilnveido Latvijas zivsaimniecības bioloģisko datu sistēmu BIODATA, kas tika izveidota 2003. gadā zinātnisko (bioloģisko, hidrobioloģisko un okeanogrāfisko) datu glabāšanai un to apmaiņas nodrošināšanai. BIODATA sistēma tiek izmantota Latvijas nacionālās zivsaimniecības datu vākšanas programmas izpildes gaitā, un veicot datu apstrādi un sagatavošanu atbilstoši starptautisko datubāzu (FishFrame, DATRAS un citu) prasībām Starptautiskās Jūras pētniecības padomes (ICES) ietvaros.

Nodaļas darbinieku uzdevums ir arī Latvijas Iekšējo ūdeņu un akvakultūras informācijas sistēmas (LIAIS) ilgtspējas nodrošināšana "PROMIWA" projekta ietvaros.

Informācijas un datu nodaļa nodrošina zinātniskās bibliotēkas darbību, mājaslapas funkcionēšanu un zinātnisko datu arhīva (ZDA) e-kataloga uzturēšanu.

Starptautiskā sadarbība:
Informācijas un datu nodaļas speciālisti piedalās Eiropas Komisijas Zinātniskās, tehniskās un ekonomiskās zivsaimniecības komitejas (STECF) darba un ekspertu grupu sanāksmēs:

  • Sub-group on research needs (SG-RN);
  • Sub-group on management objectives and strategies (SG-MOS);
  • Sub-group on economic affairs (SG-ECA).


  

 

 

Uz augšu